Máme radi leto po celý rok Máme radi leto po celý rok
Senegal
Kúzelná krajina s milými a dobrosrdečnými ľuďmi, kilometrami rozprávkových piesočných plážı́ lemovaných palmami a nádhernými scenériami saván s posvätným stromom baobab.

Na čo sa môžete tešiť na dovolenke v Senegale?

Top miesta

v Senegale

Prírodná rezervácia Bandia
Jazda džı́pmi do srdca senegalského pokladu, prı́rodnej rezervácie Bandia, Vám ukáže zákutia baobabových lesov v sprievode najrôznejšı́ch druhov afrických divokých zvierat. Uvidı́te žirafy, antilopy, pštrosy, krokodı́ly, nosorožce či skákajúce opice v ich prirodzenom prostredı́. Zážitok, bez ktorého výlet do Afriky nebude kompletný.
Ostrov mušlí Fadiouth
Tajomný ostrov mušlı́, ktorými sú zdobené dokonca aj tradičné obydlia, chodnı́ky a cesty. Zažijete autentickú Afriku, spoznáte milých miestnych ľudı́, ich zvyky a kultúru. Joal-Fadiouth je mestečko v regióne Thiès, juhovýchodne od hlavného mesta Dakar. Z pevninskej časti Joal sa po moste dostanete na ostrov mušlı́, Fadiouth. Zaujı́mavosťou ostrova sú okrem iného aj kresťanský a moslimský cintorı́n.
Ostrov Gorée
Ostrov Gorée, od pevniny vzdialený iba 2 km, je najmenšou mestskou časťou hlavného mesta Dakar. Vďaka svojej bohatej histórii je zapı́saný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Ostrov Gorée sa neslávne preslávil vďaka rozsiahlemu obchodu s otrokmi od pätnásteho do deväťnástneho storočia. Architektúra ostrova je charakterizovaná kontrastom medzi budovami, kde žili otroci a prepychovými vilami otrokárov.
Saloum Delta
Saloum delta je delta v ústı́ rieky Saloum, na mieste, kde sa vlieva do Atlantického oceánu. Delta o rozlohe 180 tisı́c hektárov, na ktorej sa nachádza viac ako 200 ostrovov, bola v roku 2011 zapı́saná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Rozprestiera sa 72,5 kilometra pozdĺž pobrežia a 35 kilometrov do vnútrozemia. Počas plavby deltou rieky Saloum pomedzi mangrovnı́kmi budete pozorovať rôzne exotické vodné vtáky. Pri brehoch rieky si budete môcť vychutnať miestne špeciality.
Ružové jazero (Jazero Retba)
Jeho jedinečnosť spočı́va v netradičnom ružovom sfarbenı́, ku ktorému intenzı́vne dochádza v obdobı́ sucha. Môže za to prı́tomnosť rias Dunaliella salina, ktoré pri pôsobenı́ slnečného žiarenia vytvárajú červený pigment. Od mora ho delia len duny a preto nie je prekvapenı́m, že podobne ako Mŕtve more obsahuje veľké množstvo soli. Jazero je tiež známe vďaka Rallye Parı́ž – Dakar, pretože bolo cieľom populárnych automobilových pretekov.
Hlavné mesto Dakar
Dakar, 3 miliónová moderná metropola s koloniálnym nádychom, svetovo známa v spojenı́ Rallye Parı́ž – Dakar, je hlavným a najväčšı́m mestom Senegalu. V 15. storočı́ bol Dakar okupovaný Portugalcami, ktorı́ využı́vali ostrov Goree ako centrum obchodu s otrokmi. Francúzi prevzali moc nad ostrovom v roku 1677 a postupne sa Dakar stal hlavným mestom francúzskej koloniálnej rı́še. V roku 1902 Dakar nahradil Saint Louis ako hlavné mesto francúzskej západnej Afriky a v roku 1960 sa stal hlavným mestom samostatnej republiky Senegal.

Senegalská kultúra

Kultúru Senegalu definujú štyri slová – Kersa (úcta k druhým), Tegin (slušné spôsoby), Terranga (pohostinnnosť) a Thiossane, čo znamená história a tradı́cia.
Kultúra
Kultúru Senegalu definujú štyri slová – Kersa (úcta k druhým), Tegin (slušné spôsoby), Terranga (pohostinnnosť) a Thiossane, čo znamená história a tradı́cia.
Kultúra
Kultúru Senegalu definujú štyri slová – Kersa (úcta k druhým), Tegin (slušné spôsoby), Terranga (pohostinnnosť) a Thiossane, čo znamená história a tradı́cia.
Kultúru Senegalu definujú štyri slová – Kersa (úcta k druhým), Tegin (slušné spôsoby), Terranga (pohostinnnosť) a Thiossane, čo znamená história a tradı́cia.
K neoddeliteľnej súčasti každodenného života Senegalčanov patrı́ hudba. Národnou tanečnou hudbou Senegalu je Mbalax. Ide o spojenie tradičných zvukov domorodého bubnovania s modernou hudbou. Mnohı́ senegalskı́ hudobnı́ci sú veľmi populárni nielen v Senegale a afrických krajinách, ale speváci ako Baaba Mal či Youssou N´Dour sa preslávili po celom svete. Zaujı́mavosťou je, že tu vyrastal aj známy americký spevák Akon. Senegalčania od nepamäti oslavovali tancom rôzne prı́ležitosti ako vı́ťazstvá v bojoch, narodenia či svadby. Kráľom senegalských tancov je Sabar. Tanečnı́ci skákajúci v rytme bubnov vytvoria veľký kruh a v jeho centre následne tancujú buď jednotlivci alebo dvojice.
Za zmienku rozhodne stojı́ aj ďalšı́ známy tanec Kankurang, ktorý bol vďaka jeho rituálnemu významu zaradený na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. V strede kruhu tancuje muž s pomaľovaným telom oblečený v odeve z listov a tvá rou prekrytou maskou z kôry stromov.
1/3

Baobab