Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spracovanie osobných údajov osôb zúčastnených na zájazde. CK týmto osobám uvedeným na zmluve o obstaraní zájazdu (ďalej aj „dotknutá osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) oznamuje, že v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj Zákon) spracúva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy o obstaraní zájazdu a zmluvných povinností vyplývajúcich ich zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Na spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením zmluvy o obstaraní zájazdu nie je CK povinná vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich CK zo zmluvy o obstaraní zájazdu. CK spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu v akom boli poskytnuté a zaznamenané do zmluvy o obstaraní zájazdu a to: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa, údaje cestovného dokladu (miesto a dátum vydania, dátum platnosti), štátna príslušnosť, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia). Osobné údaje uchováva CK na dobu neurčitú za účelom archivácie, marketingu (zasielania ponukových katalógov na novú sezónu), za účelom vedenia vlastnej evidencie. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, CK ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,) alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.) zákona č 18/2018 Z.z. vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. CK nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8. zákona č 18/2018 z.z. CK týmto informuje dotknuté osoby, že ich osobné údaje prenáša do tretej krajiny (cieľovej destinácie uvedenej v zmluve o obstaraní zájazdu, ako aj prepravcom zabezpečujúcim prepravu do a z cieľovej destinácie). Takýto prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu medzi dotknutou osobou a CK a na vykonanie predzmluvných opatrení. Práva osôb zúčastnených na zájazde v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.
 1. Každá dotknutá osoba má právo získať od CK potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak CK takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o; účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od CK opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.); zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne CK dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 2. Dotknutá osoba má právo byť informovaná CK o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu jej osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. CK je povinná poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže CK účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. CK je povinná poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 3. Dotknutá osoba má právo na to, aby CK bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 4. Dotknutá osoba má právo na to, aby CK bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. CK je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa predchádzajúcej vety, ak sú zároveň splnené podmienky na takýto výmaz podľa ust. § 23 ods. 2 a 4 zákona č 18/2018 Z.z..
 5. Dotknutá osoba má právo na to, aby CK obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho CK overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) CK už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, zákona č 18/2018 Z.z. a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane CK prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 6. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa predchádzajúceho odseku okrem uchovávania môže osobné údaje CK spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa takto obmedzí je CK povinná informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 7. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla CK, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (CK), ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona č 18/2018 Z.z. a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 8. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Predchádzajúca veta sa neuplatní ak a) je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a CK, b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 9. CK je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie o kontaktných údajoch zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií; opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov; opis opatrení prijatých alebo navrhovaných CK na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku nie je CK povinná vykonať ak, a) CK prijala primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnila ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, b) CK prijala následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie; CK je povinná informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.
 10. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak takýto súhlas poskytla), ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
 11. V prípadoch ak zmluvu o obstaraní zájazdu uzatvorila v mene ostatných cestujúcich iná osoba ( člen rodiny, zákonný zástupca, poverená osoba a pod.) CK je povinná dotknutej osobe poskytnúť informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
Ck je povinná poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa bodov 1. až 10. predchádzajúcich odsekoch do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže CK v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. CK je povinná informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, CK poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom. Identifikačné údaje CK ako prevádzkovateľa informačného systému osobných údajov HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava IČO: 31 371 981 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3276/B Kontaktné údaje zodpovednej osoby V zmysle zákona pre CK nie je povinnosť ju mať určenú. Príjemcom Vašich osobných údajov je HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s., Letecká prepravná spoločnosť, Zahraničný obchodný partner v mieste Vášho pobytu v zahraničí. Bulharsko, Elenite, Zornitza Sands Bulharsko, Nesebar, MPM Arsena Beach Hotel Bulharsko, Nesebar, Sol Nessebar Bay & Mare Resort Bulharsko, Nesebar, Sol Nessebar Palace Bulharsko, Obzor, Obzor Beach Resort Bulharsko, Obzor, Sunrise All Suites Resort Bulharsko, Obzor, Sunrise Blue Magic Resort Bulharsko, Slnečné pobrežie, DIT Evrika Beach Clubhotel Bulharsko, Slnečné pobrežie, Helena Park Bulharsko, Slnečné pobrežie, Helena Sands Bulharsko, Sveti Vlas, Premier Fort Beach Gambia, Banjul, African Princess Beach Hotel Gambia, Banjul, Coco Ocean Resort & SPA Gambia, Banjul, Kairaba Beach Hotel Gambia, Banjul, Labranda Coral Beach Gambia, Banjul, Sunprime Tamala Beach Gambia, Banjul, Sunset Beach Hotel Grécko, Chalkidiki, Athos Palace Grécko, Chalkidiki, Ikos Oceania Grécko, Chalkidiki, Ikos Olivia Grécko, Chalkidiki, Margo Bay & ClubTurquoise Grécko, Chalkidiki, Simantro Beach Grécko, Chalkidiki, Theophano Imperial Palace Grécko, Kos, Atlantica Marmari Palace Grécko, Kos, Blue Domes Resort & Spa Grécko, Kos, Kos Imperial Thalasso Grécko, Kos, Royal Park Grécko, Kréta, Amirandes Exclusive Resort Grécko, Kréta, Bella Beach Hotel Grécko, Kréta, Capsis Elite Resort Grécko, Kréta, Caramel Boutique Resort Grécko, Kréta, Creta Palace Luxury Resort Grécko, Kréta, Eri Beach & Village Hotel Grécko, Kréta, Europa Beach Hotel Grécko, Kréta, I Resort Beach & SPA Grécko, Kréta, Kalia Beach Hotel Grécko, Kréta, Knossos Royal Beach Resort Grécko, Kréta, Malia Bay Beach Hotel & Bungalows Grécko, Kréta, Marine Palace & Aqua Park Grécko, Kréta, Meli Palace Grécko, Kréta, Mitsis Laguna Resort & Spa Grécko, Kréta, Royal Mare Luxury & Thalasso Grécko, Kréta, Sirens Beach Hotel & Village Grécko, Kréta, St.Constantin Grécko, Kréta, Star Beach Village & Water Park Grécko, Kréta, White Palace Luxury Resort Grécko, Peloponéz, Casa Marron Grécko, Peloponéz, Kalogria Beach Hotel Grécko, Peloponéz, Mandola Rosa Grécko, Peloponéz, Olympia Oasis & Aqua Park Grécko, Peloponéz, Olympia Riviera & Aqua Park Grécko, Peloponéz, Olympian Village Grécko, Peloponéz, Pavlina Beach Hotel Grécko, Rodos, Apollo Beach Grécko, Rodos, Atlantica Amilia Mare Grécko, Rodos, Atlantica Paradise Village Grécko, Rodos, Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas Grécko, Rodos, Eden Roc Resort Hotel & Bungalows Grécko, Rodos, Evita Bay Grécko, Rodos, Evita Mare Grécko, Rodos, Grecotel Lux Me Rhodos Grécko, Rodos, Mayia Exclusive Resort & SPA Grécko, Rodos, Rodos Palladium Grécko, Rodos, Romanza Mare I. Grécko, Rodos, Romanza Mare II. Grécko, Rodos, Štúdiá Stavros Melathron Grécko, Zakynthos, Mediterranean Beach Hotel Grécko, Zakynthos, Plaza Bay Hotel Grécko, Zakynthos, Poseidon Beach Hotel Grécko, Zakynthos, White Olive Elite Hotel Jordánsko, Aqaba, Hyatt Regency Aqaba Ayla Resort Jordánsko, Aqaba, Intercontinental Aqaba Jordánsko, Aqaba, Kempinski Hotel Aqaba Jordánsko, Aqaba, Mövenpick Resort & SPA Tala Bay Jordánsko, Aqaba, Tala Bay Resort Južný Cyprus, Protaras, Anastasia Beach Hotel Južný Cyprus, Protaras, Iliada Beach Hotel Južný Cyprus, Protaras, Odessa Beach Hotel Južný Cyprus, Protaras, Silver Sands Hotel Južný Cyprus, Protaras, Sunrise Beach Hotel Južný Cyprus, Protaras, Sunrise Pearl Hotel & SPA Južný Cyprus, Protaras, Vrissiana Beach Hotel Kapverdské ostrovy, Boa Vista, Riu Karamboa Kapverdské ostrovy, Boa Vista, Riu Palace Boa Vista Kapverdské ostrovy, Boa Vista, Riu Touareg Kapverdské ostrovy, Boa Vista, Riu Touareg – Adults Only Kapverdské ostrovy, Sal, Riu Funana Kapverdské ostrovy, Sal, Riu Palace Cabo Verde Omán, Salalah, Al Baleed Resort Salalah by Anantara Omán, Salalah, Fanar Hotel & Residences Omán, Salalah, Hilton Salalah Resort Omán, Salalah, Kairaba Mirbat Resort Omán, Salalah, Salalah Rotana Resort Severný Cyprus, Alsancak, Merit Crystal Cove Hotel Severný Cyprus, Bafra, Concorde Luxury Resort & Casino Severný Cyprus, Bafra, Noah´s Ark Deluxe Hotel & Spa Severný Cyprus, Girne, Cratos Premium Hotel Severný Cyprus, Girne, Lord´s Palace Hotel & SPA & Casino Spojené arabské emiráty, Abu Dhabi, Emirates Palace Hotel Spojené arabské emiráty, Abu Dhabi, Hilton Abu Dhabi Spojené arabské emiráty, Abu Dhabi, Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas Spojené arabské emiráty, Abu Dhabi, Rixos Saadiyat Island Abu Dhabi Spojené arabské emiráty, Abu Dhabi, Saadiyat Rotana Resort & Villas Spojené arabské emiráty, Abu Dhabi, The Ritz-Carlton Abu Dhabi Grand Canal Spojené arabské emiráty, Dubaj, Amwaj Rotana Jumeirah Beach Spojené arabské emiráty, Dubaj, DoubleTree by Hilton Dubai Business Bay Spojené arabské emiráty, Dubaj, Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites Spojené arabské emiráty, Fujairah, Fujairah Rotana Resort & SPA Spojené arabské emiráty, Fujairah, The Iberotel Miramar Al Aqah Beach Resort Spojené arabské emiráty, Ras al Khaimah, DoubleTree by Hilton Resort & SPA Marjan Island Spojené arabské emiráty, Ras al Khaimah, DoubleTree by Hilton Resort & SPA Marjan Island – Fit pobyt Spojené arabské emiráty, Ras al Khaimah, Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort Spojené arabské emiráty, Ras al Khaimah, Hilton Resort & SPA Ras al Khaimah Spojené arabské emiráty, Ras al Khaimah, Rixos Bab al Bahr Spojené arabské emiráty, Ras al Khaimah, The Cove Rotana Resort Španielsko, Costa de Almería, Best Roquetas Španielsko, Costa de Almería, Diverhotel Nautilus Roquetas Španielsko, Costa de Almería, Mojacar Playa Aquapark Španielsko, Costa de Almería, Playa Capricho Španielsko, Costa de Almería, Playa Linda Aquapark & SPA Hotel Španielsko, Costa de Almería, Playa Sol Aquapark & SPA Hotel Španielsko, Costa de Almería, Protur Roquetas Hotel & SPA Španielsko, Costa de Almería, Vera Playa Club Hotel Španielsko, Costa del Sol, Best Benalmadena Španielsko, Costa del Sol, Diverhotel Dino Marbella Španielsko, Costa del Sol, Ikos Andalusia Španielsko, Costa del Sol, Marbella Playa Španielsko, Costa del Sol, Melia Marbella Banús Španielsko, Costa del Sol, Palladium Hotel Costa del Sol Španielsko, Costa del Sol, Senator Banús SPA Hotel Španielsko, Costa del Sol, Smy Costa del Sol Španielsko, Malorka, Anba Romani Španielsko, Malorka, Hipotels Gran Playa de Palma Španielsko, Malorka, Hipotels Playa de Palma Palace Španielsko, Malorka, HM Gran Fiesta Španielsko, Malorka, Occidental Playa de Palma Španielsko, Malorka, Sunna Park Taliansko, Sardínia, Hotel Gabbiano Azzuro Taliansko, Sardínia, Santo Stefano Resort Taliansko, Sicília, Capo Skino Park Hotel Taliansko, Sicília, Serenusa Village Taliansko, Sicília, Unahotels Hotel Capotaormina Taliansko, Sicília, Unahotels Hotel Naxos Beach Turecko, Antalya, Adalya Art Side Turecko, Antalya, Adalya Ocean Deluxe Turecko, Antalya, Adalya Resort & SPA Turecko, Antalya, Alva Donna Beach Resort Comfort Turecko, Antalya, Arum Barut Collection Turecko, Antalya, Baia Lara Turecko, Antalya, Barut B Suites Turecko, Antalya, Barut Hemera Turecko, Antalya, Cornelia De Luxe Resort Turecko, Antalya, Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Turecko, Antalya, Delphin Imperial Lara Turecko, Antalya, Ela Quality Resort Turecko, Antalya, Elita Beach Resort Hotel & SPA Turecko, Antalya, Evren Beach Resort & SPA Turecko, Antalya, Gloria Golf Resort Turecko, Antalya, Gloria Serenity Resort Turecko, Antalya, Gloria Verde Resort Turecko, Antalya, Kirman Arycanda De Luxe Turecko, Antalya, Kirman Belazur Resort & SPA Turecko, Antalya, Kirman Leodikya High Class Turecko, Antalya, Kirman Sidemarin Beach & SPA Turecko, Antalya, Kumköy Beach Resort & SPA Turecko, Antalya, Lara Barut Collection Turecko, Antalya, Maritim Pine Beach Resort Turecko, Antalya, Maxx Royal Belek Golf & SPA Turecko, Antalya, Maxx Royal Kemer Resort Turecko, Antalya, Q Premium Resort Turecko, Antalya, Regnum Carya Golf & SPA Resort Turecko, Antalya, Rixos Premium Belek Turecko, Antalya, Royal Alhambra Palace Turecko, Antalya, Royal Dragon Turecko, Antalya, Royal Taj Mahal Turecko, Antalya, Sea Planet Resort & SPA Turecko, Antalya, Sea World Resort & SPA Turecko, Antalya, Seaden Quality Resort & Spa Turecko, Antalya, Seaden Valentine Resort & SPA Turecko, Antalya, Sirius Deluxe Turecko, Antalya, Susesi Luxury Resort Turecko, Antalya, Titanic Beach Resort Hotel Turecko, Antalya, Titanic Deluxe Belek Turecko, Antalya, Trendy Aspendos Beach Turecko, Antalya, Trendy Lara Turecko, Antalya, Trendy Palm Beach Turecko, Antalya, Trendy Side Beach Turecko, Antalya, Trendy Verbena Beach Turecko, Antalya, Tui Sensatori Resort Barut Sorgun Turecko, Antalya, White City Resort Hotel Turecko, Didim, Venosa Beach Resort & SPA Turecko, Izmir, Amara Sealight Elite Turecko, Izmir, Efes Royal Palace Resort & SPA Turecko, Izmir, Korumar Ephesus Beach Resort & SPA Turecko, Izmir, Palm Wings Beach Resort & SPA Turecko, Izmir, Palm Wings Ephesus Beach Resort Smartwings Slovakia, s.r.o.