Rizikové skupiny pre účely cestovného poistenia

ČASŤ I – RIZIKOVÉ ŠPORTY, RIZIKOVÉ ČINNOSTI

Rizikovým športom, rizikovou činnosťou sa rozumie šport alebo činnosť zahŕňajúca: a) výkonnostné tímové športy (futbal, hokej, basketbal, hádzaná, vodné pólo a pod.), b) výkonnostné športy, pri ktorých sa vyžaduje pohyb na ľadovej ploche alebo ľadovej dráhe (rýchlostné korčuľovanie, krasokorčuľovanie, skeleton, jazda na športových boboch, saniach a pod.), c) jazdu vozidlami vrátane bicykla, kolobežky, a to ak je takáto jazda vykonávaná ako výkonnostný šport, d) výkonnostné zimné športy, e) zimné športy, ak nie sú vykonávané na vyznačených a prevádzkovaných lyžiarskych zjazdovkách, vyznačených tratiach a/alebo v miestach na to určených, ako aj športy, pri ktorých dochádza k zjazdu na lyžiach alebo doske na inom umelom alebo prírodnom povrchu ako je sneh, technický sneh alebo tráva (volcano boarding, lyžovanie na pieskových dunách a pod.), f) jazdu na snežnom skútri alebo jazdu na vodnom skútri, s výnimkou preukázateľne jednorazovo zakúpených jázd rekreačného charakteru v mieste pobytu poisteného, g) vodnolyžiarske športy (vodné lyžovanie, wakeboarding a pod.) alebo vodné športy, pri ktorých je pohyb sprevádzaný ťahaním osoby motorovým plavidlom alebo silou vetra alebo vlnou (surfing a pod.), s výnimkou preukázateľne jednorazovo zakúpených jázd rekreačného charakteru v mieste pobytu poisteného, h) ovládanie alebo aktívna účasť na ovládaní plachtového pohonu plavidla, jazdu plavidlom vybaveným motorom s výnimkou, ak ide o verejnú vodnú dopravu osôb; a to ak sú vykonávané mimo pobrežnej zóny, i) potápanie do hĺbky viac ako 20 m, j) vodné športy na divokej vode so stupňom obtiažnosti WW 3 a viac klasifikovanej podľa Medzinárodnej stupnice obtiažnosti riek, k) športy s použitím akrobatických prvkov a/alebo U-rampy (akrobatický rock-and-roll, freestyle, freeride a pod.), l) športy vyžadujúce súvislý pohyb konaný ťahaním osoby alebo poháňaním osoby silou vetra, a to na pevnine (kiting a pod.), m)pohyb pod zemských povrchom (jaskyniarstvo – speleológia a pod.) s výnimkou turisticky sprístupnených priestorov, n) športové lietanie, letecké športy, vrátane akýchkoľvek zoskokov z lietadiel alebo lietajúcich športových zariadení, o) zoskoky, pričom dráha dopadu je viac ako 2 m (skoky alebo lety na lyžiach, bungee jumping a pod.), p) pohyb, pri ktorom sa používajú súčasti horolezeckej výstroje (lano, sedací úväz, úpony, mačky a pod.) a/alebo akýkoľvek pohyb, pri ktorom sa lezie do výšky viac ako 2 m nad zemský povrch (kaňoning, umelé steny, skaly, lezenie v ľade, lanové dráhy a pod.); s výnimkou, ak ide o bežne sprístupnenú a zaistenú turistickú cestu v mierne skalnatom teréne vybavenú fixnými lanami, železnými stupačkami a ďalšími umelými pomôckami, pri ktorých sa rovnováha zabezpečuje rukou. V prípade Via Ferrata obtiažnosť B a viac, v prípade horskej turistiky (západoalpská klasifikácia) PD a viac, v prípade technického lezenia A2 a viac (resp. ekvivalenty v iných stupniciach), q) pohyb v teréne v nadmorskej výške viac ako 3 000 m mimo vyznačených alebo bežne sprístupnených chodníkov, trás, verejne prevádzkovaného areálu alebo trvalo obývaných sídiel a bežne používaných a zjazdných pozemných komunikácií a pohyb v teréne v nadmorskej výške 3 000 m a menej, ktorý je povolený len v sprievode horského vodcu, r) akýkoľvek šport, pri ktorom dochádza k telesnému súboju so súperom (bojové športy, bojové umenie, zápasenie a pod.), s) poľovníctvo a športy vyžadujúce používanie športových zbraní alebo historických zbraní, t) pohyb v odľahlých alebo neobývaných miestach alebo v prostredí extrémnych klimatických alebo prírodných podmienok (púšte, tropické pralesy, polárne oblasti a pod.), u) jazdecké športy, v) šport alebo činnosť uvedenú v písm. e) až u) aj vtedy, ak je vykonávaná aj ako výkonnostný šport.

ČASŤ II – RIZIKOVÉ PRÁCE

Rizikovou prácou sa rozumie práca súvisiaca s vykonávaním: a) ťažby dreva a/alebo manipulácie s drevom v lesníctve, b) morského rybolovu mimo pobrežnej zóny, c) prác pod zemských povrchom s výnimkou verejne prevádzkovaných a sprístupnených priestorov (sprievodcovská činnosť a pod.), d) práce vo výškach nad 1,5 m, ak sa nepracuje z pevných a bezpečných pracovných podláh; na pohyblivých pracovných plošinách; pomocou horolezeckej (speleologickej) techniky; pri montáži a demontáži pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), e) stavebnej činnosti, pri ktorej sa vyžaduje pohyb na stavenisku (výstavba/zmena stavby budov, inžinierskych stavieb, demolačné a zemné práce, stavebno-montážne práce, kompletizačné a dokončovacie práce a pod.), f) manuálnych prác v železničnej doprave, ktorými sa zabezpečuje a obsluhuje železničná dopravná cesta, g) činnosti, pri ktorej sa vyžaduje pohyb vo výrobných priestoroch hutníckeho, strojárskeho a chemického priemyslu, h) činnosti, pri ktorej sa vyžaduje použitie strojov a/alebo nástrojov pri výrobnom, spracovateľskom, montážnom alebo opravárenskom procese, i) činnosti, pri ktorej dochádza k manipulácii so zápalnými, žieravými, toxickými, výbušnými (vrátane pyrotechnických látok) alebo infekčnými látkami (s výnimkou pracovníkov v zdravotníctve v rámci poskytovania bežnej zdravotnej starostlivosti); napr. výroba, spracovanie, ničenie a zneškodňovanie, výskum, vývoj, pokusná výroba a pod., j) leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, na reklamné účely, na fotografovanie, na prieskum, ako aj vyhliadkové lety a pod., k) činnosti kaskadéra, artistu alebo aktívna činnosť poisteného obdobná ako pri výkone niektorého z rizikových športov (inštruktor a pod.), l) záchranárskych, vyhľadávacích alebo vyprosťovacích prác v horských lokalitách, v oblastiach postihnutých živelnou udalosťou alebo v oblastiach, kde sa očakáva riziko vzniku živelnej udalosti alebo v iných oblastiach, ktoré sú štátnymi orgánmi SR alebo medzinárodnými orgánmi označené za oblasti so zvýšeným bezpečnostným rizikom, nestabilnou bezpečnostnou situáciou a pod., vrátane prác súvisiacich so zabezpečením verejnej ochrany v týchto oblastiach, m)žurnalistiky a redaktorskej činnosti, ak je takáto práca vykonávaná v oblastiach postihnutých živelnou udalosťou alebo v oblastiach, kde sa očakáva riziko vzniku živelnej udalosti alebo v iných oblastiach, ktoré sú štátnymi orgánmi SR alebo medzinárodnými orgánmi označené za oblasti so zvýšeným bezpečnostným rizikom, nestabilnou bezpečnostnou situáciou a pod., n) činnosti pracovníkov fyzickej ochrany osôb a majetku, o) činnosti v odľahlých alebo neobývaných miestach alebo v prostredí extrémnych klimatických alebo prírodných podmienok (púšte, tropické pralesy, polárne oblasti a pod.), p) prác zabezpečujúcich starostlivosť o zvieratá (ošetrovateľ, cvičiteľ, veterinár a pod.). Tabuľka – Rizikové skupiny pre účely cestovného poistenia je platná s účinnosťou od 15.05.2013 Dokument na stiahnutie vo formáte PDF