Pomocný delegát pre letnú sezónu 2024

Miesto práce: Turecko – Turecká riviéra

Termín nástupu: máj  / jún 2024

Termín ukončenia: september / október 2024

Ponúkaná odmena: od 5 € / hodinová mzda + cestovné náhrady v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru: Pracovná zmluva na kratší pracovný čas alebo Dohoda o brigádnickej práci študentov (pre študentov).

Náplň práce:

Požiadavky na zamestnanca:

Naše výhody:

Súhlas so spracovaním  osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Zaslaním žiadosti, životopisu, motivačného listu, dotazníka a ďalších dokumentov ( ďalej len „dokumentácia“) v súvislosti so zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na zverejnenú pracovnú pozíciu, vyjadrujem vedome svoj dobrovoľný a slobodný súhlas spoločnosti  HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 371 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli Sa, vložka č.: 3276/B  ( ďalej len „Spoločnosť“) na spracúvanie mojich  osobných údajov uvedených v doručenej dokumentácii a osobných údajov, ktoré o mne Spoločnosť  získala v súvislosti s výberovým  konaním a /alebo pohovorom v súvislosti s výberovým konaním na pozíciu o ktorú som prejavil záujem, na účel zaradenia mojich  osobných údajov do evidencie uchádzačov o zamestnanie v Spoločnosti. Tento súhlas udeľujem na dobu 1 roka od jeho poskytnutia. Súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným písomne na adresu Spoločnosti resp. elektronicky na adresu hydrotour@hydrotour.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  Zároveň vyhlasujem, že som sa oboznámil a som si vedomý všetkých svojich práv stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), ktoré sú uvedené na webovom sídle Spoločnosti https://www.hydrotour.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Naspäť