Manager predaja / predajca zájazdov BB

Miesto výkonu práce:

Banská Bystrica – obchodná prevádzka cestovnej kancelárie HYDROTOUR  a.s.

Dátum nástupu:

ihneď

Druh pracovného pomeru:

pracovná zmluva na plný pracovný úväzok

Pracovné ohodnotenie:

nástupný plat 900 EUR/mesiac + podiel na obrate pobočky (po zaškoľovacom období)

Náplň práce/základné informácie:

Požiadavky na zamestnanca:

Výhody:

V prípade záujmu pošlite žiadosť na adresu sekretariat@hydrotour.sk . Žiadosť by mala obsahovať celé meno, vek, telefonický a e-mailový kontakt, úplnú adresu. Ku žiadosti priložte životopis a motivačný list, prípadne iné prílohy preukazujúce vaše schopnosti. Do emailu zároveň skopírujte nižšie uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Zaslaním žiadosti, životopisu, motivačného listu, dotazníka a ďalších dokumentov ( ďalej len „dokumentácia“) v súvislosti so zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na zverejnenú pracovnú pozíciu, vyjadrujem vedome svoj dobrovoľný a slobodný súhlas spoločnosti HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 371 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli Sa, vložka č.: 3276/B ( ďalej len „Spoločnosť“) na spracúvanie mojich osobných údajov uvedených v doručenej dokumentácii a osobných údajov, ktoré o mne Spoločnosť získala v súvislosti s výberovým konaním a /alebo pohovorom v súvislosti s výberovým konaním na pozíciu o ktorú som prejavil záujem, na účel zaradenia mojich osobných údajov do evidencie uchádzačov o zamestnanie v Spoločnosti. Tento súhlas udeľujem na dobu 1 roka od jeho poskytnutia. Súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným písomne na adresu Spoločnosti resp. elektronicky na adresu hydrotour@hydrotour.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zároveň vyhlasujem, že som sa oboznámil a som si vedomý všetkých svojich práv stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), ktoré sú uvedené na webovom sídle Spoločnosti https://www.hydrotour.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Uchádzač zároveň potvrdzuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé a presné. Vyplnenie a odoslanie dotazníka nie je pre uchádzača ani pre HYDROTOUR, cestovnú kanceláriu, a.s. záväzným prísľubom budúcej spolupráce, a preto nevznikajú z jeho odoslania a prijatia žiadne vzájomné nároky.

Naspäť