Všeobecné poistné podmienky

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie a asistenčné služby (ďalej len „VPP-CP“) sa vzťahujú na cestovné poistenie a asistenčné služby poskytované Allianz – Slovenskou poisťovňou, a. s., ktoré sú okrem týchto VPP-CP upravené aj príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ“), ustanoveniami súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanoveniami Osobitných poistných podmienok príslušných k tarife dojednanej v poistnej zmluve (ďalej len „OPP“). Osobitné ustanovenia týchto VPP-CP majú vo veciach, ktoré upravujú rozdielne od Všeobecných ustanovení týchto VPP-CP, prednosť pred Všeobecnými ustanoveniami týchto VPP-CP.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 1 – VÝKLAD POJMOV

 1. Asistenčná spoločnosť: zmluvný partner poisťovateľa, ktorý zabezpečuje nepretržité asistenčné služby. Identifikačné a kontaktné údaje asistenčnej spoločnosti sú zverejnené na webovom sídle poisťovateľa.
 2. Batožinový priestor: uzatvárateľný priestor dopravného prostriedku primárne určený na prepravu batožiny, ktorý nezasahuje do priestoru určeného k preprave osôb.
 3. Blízka osoba: príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel/ka, rodičia manžela alebo manželky, manžel/manželka dcéry a/alebo syna, manžel/ka súrodenca, súrodenec manžela/manželky; za blízku osobu poisteného sa považuje aj druh/družka za predpokladu, že preukázateľne žije s poisteným v spoločnej domácnosti.
 4. Cennosti:
  a) šperky, drahé kamene, perly,
  b) veci osobnej potreby zo zlata alebo iných drahých alebo ušľachtilých kovov,
  c) hodinky,
  d) kožuchy a kožušiny.
 5. Cestovná služba: základná služba, a to najmä zájazd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, ubytovacie služby a doprava, prípadne kombinácia týchto služieb. Cestovnou službou sa rozumejú aj doplnkové služby súvisiace s poistenou cestou, ak sú u poskytovateľa služby zakúpené alebo záväzne rezervované súčasne spolu so základnou službou na jednom nadobúdacom doklade (napr.: stravovacie služby, skipass, wellness a pod.). Maximálna doba čerpania cestovnej služby je pre účely týchto VPP-CP ohraničená začiatkom poistenia a koncom poistenia tak, ako sú dojednané v poistnej zmluve, a to aj vtedy, ak je čerpanie cestovnej služby dohodnuté s jej poskytovateľom na dlhšiu dobu, ako je doba poistenia uvedená v poistnej zmluve.
 6. Čakacia doba: doba, ktorá začne plynúť dňom stanoveným týmito VPP-CP ako začiatok poistenia pre poistenie stornovacích poplatkov a poistenie storno špeciál; dĺžka čakacej doby je 14 dní.
 7. Členský štát: členské štáty Európskej únie, zmluvné štáty Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia.
 8. Elektronické a optické prístroje:
  a) elektronické: prenosné prístroje audiovizuálnej techniky, prístroje určené na záznam a prenos dát alebo reprodukciu zvuku a/alebo obrazu, výpočtová technika – t. j. prenosný počítač, jeho periférne zariadenia a príslušenstvo, mobilné telefóny, satelitné navigačné GPS prístroje,
  b) optické: fotoaparáty, videokamery, filmovacia alebo premietacia technika, ďalekohľady, vrátane ich príslušenstva.
 9. Epidémia: náhly a hromadný výskyt a šírenie infekčných a iných chorôb v určitom mieste a čase, ak je taký stav potvrdený vyhlásením príslušného štátneho alebo medzinárodného orgánu.
 10. Franšíza: zmluvne dohodnutá suma, do výšky ktorej poisťovateľ neposkytuje poistné plnenie. Ak má byť poistné plnenie vyššie ako franšíza, poisťovateľ poskytne celé poistné plnenie.
 11. Horská oblasť: územie v pôsobnosti horskej služby v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
 12. Horská služba: Horská záchranná služba v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
 13. Ionizujúce žiarenie alebo kontaminácia rádioaktivitou: žiarenie alebo kontaminácia z akéhokoľvek jadrového paliva alebo akéhokoľvek jadrového odpadu vzniknutého spaľovaním jadrového paliva, rádioaktívnymi, toxickými, explozívnymi alebo inými nebezpečnými vlastnosťami akéhokoľvek jadrového zariadenia alebo akejkoľvek jeho jadrovej súčasti.
 14. Krádež vlámaním: zmocnenie a prisvojenie si poistenej veci preukázateľným prekonaním prekážky.
 15. Lúpež: zmocnenie sa poistenej veci páchateľom použitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti poistenému.
 16. Oprávnená osoba: osoba určená v zmysle OZ, ktorá má v prípade poistnej udalosti smrť poisteného právo na poistné plnenie.
 17. Osobné veci: obvyklé veci osobnej potreby poisteného, ktoré si poistený vzal so sebou na poistenú cestu alebo ktoré si preukázateľne zakúpil počas poistenej cesty.
 18. Pandémia: rozsiahla epidémia s neurčitým časovým Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie a asistenčné služby ohraničením a prakticky bez ohraničenia v mieste, ktorá postihuje veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území vyhlásená Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pandemická fáza od stupňa 4 a viac.
 19. Pobrežná zóna: pás mora o šírke 3 námorných míľ od pobrežia.
 20. Poistená cesta: cesta poisteného vykonaná v rámci územnej platnosti poistenia počas poistnej doby dojednanej v poistnej zmluve.
 21. Poistený: osoba takto označená v poistnej zmluve.
 22. Poistná doba: časový úsek vymedzený v poistnej zmluve začiatkom a koncom poistenia, počas ktorého trvá poistenie. Ustanovenie v zmysle predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na poistenie stornovacích poplatkov a poistenie storno špeciál. Poistnou dobou pre účely poistenia stornovacích poplatkov a poistenia storno špeciál sa rozumie časový úsek vymedzený týmito VPP-CP, počas ktorého trvá poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie storno špeciál, a za ktoré sa platí poistné.
 23. Poistná udalosť: akákoľvek náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa týchto VPP-CP a príslušných OPP spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
 24. Poistník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.
 25. Poisťovateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 196/B, webové sídlo poisťovateľa: www.allianzsp.sk.
 26. Poskytovateľ služby: cestovná kancelária, cestovná agentúra alebo podnikateľ, ktorý poskytuje alebo sprostredkováva cestovnú službu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane zahraničných poskytovateľov služieb oprávnených na výkon takejto činnosti.
 27. Repatriácia: prevoz poisteného alebo jeho telesných pozostatkov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), resp. po dohode s poisťovateľom alebo asistenčnou spoločnosťou do iného členského štátu.
 28. Riziková skupina: tvoria ju športy, činnosti alebo práce tak, ako sú uvedené v Tabuľke – Rizikové skupiny pre účely cestovného poistenia, účinnej k dátumu vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy. Ak je v Tabuľke – Rizikové skupiny pre účely cestovného poistenia uvedený text „s výnimkou preukázateľne jednorazovo zakúpených jázd rekreačného charakteru“, rozumejú sa týmto len jazdy rekreačného charakteru zakúpené počas trvania poistenej cesty a vykonávané počas jedného dňa v rámci trvania celej poistenej cesty. Za dojednanie poistenia pre rizikovú skupinu poisťovateľ uplatňuje prirážku na poistnom. Tabuľka – Rizikové skupiny pre účely cestovného poistenia je neoddeliteľnou súčasťou týchto VPP-CP a je poistníkovi v písomnej podobe k dispozícii na webovom sídle poisťovateľa, ako aj na predajných miestach poisťovateľa. Pre účely cestovného poistenia je možné vytvoriť viacero rizikových skupín.
 29. Spolucestujúci: osoba, ktorá si zakúpila alebo záväzne rezervovala cestovnú službu s cieľom cestovať spoločne s poisteným a zároveň je poistená tou istou poistnou zmluvou ako poistený alebo je uvedená na rovnakom doklade preukazujúcom spoločné zakúpenie alebo záväzné rezervovanie cestovnej služby.
 30. Spoluúčasť: zmluvne dohodnutá výška podielu, ktorým sa poistený zúčastňuje na poskytnutom poistnom plnení.
 31. Strata: zánik možnosti poisteného disponovať poistenou vecou nezávisle od jeho vôle.
 32. Storno poplatok: poplatok, ktorý si účtuje poskytovateľ služby v prípade zrušenia cestovnej služby zo strany objednávateľa cestovnej služby alebo v prípade zmeny užívateľa objednanej služby zo strany objednávateľa cestovnej služby.
 33. Škodová udalosť: udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti poisťovateľa plniť a nastala počas trvania poistenia.
 34. Športové potreby: veci (náradie, ochranné prostriedky a pod.) vrátane ich príslušenstva používané na vykonávanie športovej činnosti, vrátane športov a činností spadajúcich do rizikovej skupiny, ak je takáto riziková skupina v poistnej zmluve dojednaná.
 35. Technická hodnota (časová cena): východisková hodnota (nová cena) znížená o výšku opotrebenia alebo iného znehodnotenia.
 36. Teroristický čin: čin, vrátane použitia sily alebo násilia, akejkoľvek osoby, skupiny alebo skupín osôb konajúcich samostatne, v mene alebo v súvislosti s akoukoľvek organizáciou, vykonaný z politických, náboženských alebo ideologických dôvodov, vrátane úmyslu ovplyvniť ktorúkoľvek vládnu moc alebo zastrašiť verejnosť.
 37. Vnútorné nepokoje: občianska vojna, vzbura, občianske nepokoje nadobúdajúce rozmery rovnajúce sa ľudovému povstaniu, vojenská vzbura, povstanie, rebélia, revolúcia, stanné právo alebo stav obliehania alebo akákoľvek udalosť alebo príčina, ktoré vedú k vyhláseniu alebo udržaniu stanného práva alebo stavu obliehania, konfiškácii, zabraniu pre vojenské účely, rekvirácii alebo znárodneniu.
 38. Vojnové udalosti: vojna, invázia, činy zahraničného nepriateľa, nepriateľské akcie alebo vojne podobné operácie bez ohľadu na to, či bola alebo nebola vojna vyhlásená.
 39. Výkonnostný šport: šport vykonávaný súťažne, t. j. aktívna účasť na pretekoch, súťažiach, vrátane účasti na tréningoch, tréningových sústredeniach a exhibičných predvedeniach – u profesionálnych, amatérskych alebo neregistrovaných športovcov.
 40. Záchranná činnosť: činnosť horskej služby spojená s vyhľadávaním a vyslobodzovaním poisteného v tiesni, poskytnutím prvej pomoci poistenému v tiesni a jeho prepravy k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia; v prípade poistenej cesty s územnou platnosťou mimo SR sa za záchrannú činnosť považuje činnosť záchrannej služby spojená s vyhľadávaním a vyslobodzovaním poisteného v tiesni.
 41. Záchranná služba: subjekt, ktorý podľa platnej právnej normy daného štátu má v danom štáte oprávnenie vykonávať služby spojené s vyhľadávaním a vyslobodzovaním osôb v tiesni.
 42. Zanedbaná zubná prevencia: stav, keď poistený neabsolvoval preventívnu prehliadku u zubného lekára počas kalendárneho roka do dňa, ktorý predchádza dňu vzniku škodovej udalosti alebo v kalendárnom roku, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom nastala škodová udalosť.
 43. Zaplatenie poistného: za zaplatenie poistného sa považuje, ak je príslušná suma poistného uvedená v poistnej zmluve alebo v návrhu poistnej zmluvy:
  a) odovzdaná oprávnenému zástupcovi poisťovateľa v hotovosti,
  b) poukázaná prostredníctvom platobnej operácie na platobný účet poisťovateľa, ak na platobný účet poisťovateľa bolo na základe takejto platobnej operácie poistné skutočne pripísané,
  c) poukázaná prostredníctvom poštového poukazu u držiteľa poštovej licencie v prospech platobného účtu poisťovateľa, ak na platobný účet poisťovateľa bolo na základe takého poukazu poistné skutočne pripísané alebo
  d) odovzdaná alebo poukázaná poskytovateľovi služby spôsobom uvedeným v písm. a) až c) tohto odseku, ktorého poisťovateľ poveril k inkasovaniu platieb poistného, a to bez ohľadu na to, či je dojednanie poistenia súčasťou cestovnej služby alebo je poistenie dojednané samostatne.
  Okamihom zaplatenia poistného sa rozumie deň, kedy poistník odovzdá poistné v hotovosti poisťovateľovi alebo poisťovateľom poverenej osobe alebo deň, hodina a minúta, kedy dôjde k pokynu na vykonanie platobnej operácie alebo deň, kedy dôjde k podaniu poštového poukazu.
 44. Zimné športy: lyžovanie vrátane trávového, beh na lyžiach vrátane behu na kolieskových lyžiach, snowboarding, sánkovanie, bobovanie, snowtubing; a to na vyznačených a prevádzkovaných lyžiarskych zjazdovkách, vyznačených tratiach a/alebo v miestach na to určených. Zimným športom sa rozumie ďalej aj rekreačné korčuľovanie na ľade alebo inej kĺzavej ploche na to určenej.
 45. Značná škoda: škoda prevyšujúca sumu 26 600 EUR; za značnú škodu sa považuje aj škoda vyžadujúca si vykonanie neodkladných opatrení z dôvodu zabránenia zvyšovania jej rozsahu, zmiernenia jej následkov alebo odstránenia jej zvyškov.
 46. Živelná udalosť: požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, zosuv pôdy, lavína, pád predmetov, zemetrasenie, výbuch sopky.
  a) Požiar: oheň v podobe plameňa, ktorý sa nežiaduco a nekontrolovateľne rozšíril mimo určeného ohniska alebo takéto ohnisko opustil.
  b) Výbuch: náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár (explózia).
  c) Úder blesku: bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho výboja so zanechaním stôp alebo jeho účinky, ak následky sú jednoznačne identifikovateľné technickými prostriedkami.
  d) Víchrica: prúdenie vzduchu dosahujúce rýchlosť minimálne 75 km/hod.
  e) Krupobitie: jav, pri ktorom sa v atmosfére vytvoria kúsky padajúceho ľadu.
  f) Povodeň: zaplavenie územného celku vodou, ktorá sa prirodzeným spôsobom vyliala z brehov povrchového vodstva alebo tieto brehy pretrhla. Pri ohradzovanom vodnom toku sa za breh vodného toku považuje teleso hrádze.
  g) Záplava: vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi a ktorá bola spôsobená prírodnými vplyvmi.
  h) Zosuv pôdy: prírodnými vplyvmi zapríčinené náhle zosunutie alebo zrútenie pôdy, zeminy alebo skál.
  i) Lavína: zosuv snehovej alebo ľadovej vrstvy z prírodných svahov.
  j) Pád predmetov: pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, ktoré majú znaky voľného pádu spôsobeného zemskou gravitáciou.
  k) Zemetrasenie: otrasy zemského povrchu vyvolané geofyzikálnymi procesmi vo vnútri Zeme, účinky ktorých dosiahnu minimálne 6. stupeň makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseizmická stupnica), vrátane sprievodných javov (napr.: tsunami a pod.).
  l) Výbuch sopky: uvoľnenie tlaku počas vytvorenia otvoru v zemskej kôre, ktoré je sprevádzané výtokom lávy alebo vyvrhnutím popola, iných materiálov alebo plynov.

ČLÁNOK 2 – DRUHY POISTENÍ

 1. Podľa týchto VPP-CP je možné v rámci cestovného poistenia dojednať:
  a) Poistenie liečebných nákladov v zahraničí (čl. 17 až 22 týchto VPP-CP),
  b) Poistenie úrazu (čl. 23 až 28 týchto VPP-CP),
  c) Poistenie batožiny (čl. 29 až 33 týchto VPP-CP),
  d) Poistenie zodpovednosti za škodu (čl. 34 až 39 týchto VPP-CP),
  e) Poistenie stornovacích poplatkov (čl. 40 až 44 týchto VPP-CP),
  f) Poistenie storno špeciál (čl. 45 až 49 týchto VPP-CP),
  g) Poistenie nevyužitej cesty (čl. 50 až 53 týchto VPP-CP),
  h) Poistenie doplnkových asistenčných služieb (čl. 54 až 57 týchto VPP-CP),
  i) Poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku (čl. 58 až 62 týchto VPP-CP),
  j) Poistenie nákladov na záchrannú činnosť (čl. 63 až 67 týchto VPP-CP), ak nie je dojednané inak.
 2. Poistenia uvedené v ods. 1) tohto článku je možné dojednať v rozsahu podľa ustanovení príslušných OPP.
 3. Jednotlivé druhy poistení sú ďalej špecifikované v Osobitných ustanoveniach týchto VPP-CP. Pod pojmom poistenie v Úvodných ustanoveniach, Všeobecných ustanoveniach a v Záverečných ustanoveniach týchto VPP-CP sa má na mysli ktorékoľvek z poistení uvedených v ods. 1) tohto článku, ak nie je ďalej uvedené inak. Pojem poistenie v Osobitných ustanoveniach týchto VPP-CP predstavuje vždy len to poistenie, ktoré daná časť VPP-CP ustanovuje.

ČLÁNOK 3 – ÚZEMNÁ PLATNOSŤ

 1. Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území patriacom do územnej platnosti poistenia v zmysle dojednaní poistnej zmluvy.
 2. Poisteným môže byť len fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalé alebo prechodné bydlisko. Cudzí štátny príslušník môže byť poisteným len v prípade, ak:
  a) má v SR vydaný doklad o pobyte pre cudzincov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo
  b) ide o fyzickú osobu, ktorá je na území SR povinne verejne zdravotne poistená v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo je zdravotne poistená v niektorom z členských štátov.
 3. Ak má poistený so štátnym občianstvom SR a/alebo trvalým pobytom na území SR v tretej krajine priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom (t. j. v krajine, ktorá nie je členským štátom, a v ktorej má poistený v súvislosti s priznaným dlhodobým pobytom svoje sídlo, z ktorého najmä alebo prevažne, zabezpečuje svoje hlavné pracovné, hospodárske a spoločenské aktivity) alebo ak poistený do takejto tretej krajiny vstúpil za účelom priznania postavenia osoby s dlhodobým pobytom, jeho poistenie liečebných nákladov v zahraničí je v takejto tretej krajine platné nie viac ako 90 dní od začiatku poistenia. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije, ak je takýto poistený účastníkom systému verejného zdravotného poistenia alebo obdobného systému zdravotného poistenia v niektorom z členských štátov.
 4. Ak sa poistený, ktorý je cudzí štátny príslušník, nachádza na území domovského štátu, t. j. iného štátu ako SR, v ktorom má trvalý pobyt a/alebo ktorého má štátne občianstvo, platí poistenie liečebných nákladov v zahraničí nie viac ako 90 dní od začiatku pobytu v takomto domovskom štáte, a to len za predpokladu, že je poistený účastníkom systému verejného zdravotného poistenia alebo obdobného systému zdravotného poistenia v členskom štáte, a takýto členský štát je odlišný od domovského štátu.
 5. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí sa ďalej nevzťahuje na škodové udalosti, ktoré nastali na území:
  a) SR,
  b) štátu, kde má poistený, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom trvalý pobyt a/alebo štátne občianstvo s výnimkou ustanovenia ods. 4) tohto článku.
 6. V prípade škodovej udalosti vzniknutej na území štátu, kde je poistený účastníkom systému verejného zdravotného poistenia alebo obdobného systému zdravotného poistenia, poisťovateľ uhradí poistenému z poistenia liečebných nákladov v zahraničí iba náklady v rozsahu čl. 19 ods. 2) písm. a) týchto VPP-CP.
 7. Poistenie nie je platné na území štátu, v ktorom sa poistený zdržuje neoprávnene alebo vykonáva pracovnú alebo podnikateľskú činnosť bez platného povolenia.

ČLÁNOK 4 – UZAVRETIE POISTNEJ ZMLUVY A ZAČIATOK POISTENIA

 1. Poistná zmluva je uzavretá okamihom jej podpísania zmluvnými stranami (poistníkom a poisťovateľom).
 2. Poistenie podľa poistnej zmluvy uzavretej v zmysle ods. 1) tohto článku začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom zaplatenia poistného.
 3. Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné.
 4. Ak sa poistený v čase uzavretia poistnej zmluvy nenachádzal na území SR, poistenie nezačne skôr, ako uplynutím 6 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy. Lehota 6 dní sa neuplatní v prípade, ak sa novou poistnou zmluvou zabezpečuje u poisťovateľa kontinuita poistnej ochrany poisteného, t. j. ak nová poistná zmluva bezprostredne nadväzuje na inú poistnú zmluvu o cestovnom poistení u poisťovateľa.
 5. Ustanovenia ods. 2) až 4) tohto článku sa nevzťahujú na poistenie stornovacích poplatkov a poistenie storno špeciál, a to bez ohľadu na to, či má byť dojednané samostatne alebo s inými poisteniami.
 6. Poistenie stornovacích poplatkov a poistenie storno špeciál podľa poistnej zmluvy uzavretej v zmysle ods. 1) tohto článku začína prvým dňom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, nie však skôr ako je zaplatené poistné; a to za podmienky, že takto stanovený deň začiatku poistenia pre poistenie stornovacích poplatkov a poistenie storno špeciál predchádza dňu, ktorý je v poistnej zmluve stanovený ako začiatok poistenia pre iné druhy poistenia dojednané poistnou zmluvou.

ČLÁNOK 5 – UZAVRETIE POISTNEJ ZMLUVY PROSTREDNÍCTVOM PROSTRIEDKOV DIAĽKOVEJ KOMUNIKÁCIE A ZAČIATOK POISTENIA

 1. Návrh poisťovateľa na uzavretie poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“) môže poistník prijať (akceptovať) zaplatením poistného v lehote uvedenej v ods. 2) tohto článku. Poistná zmluva je v takomto prípade uzavretá okamihom zaplatenia poistného.
 2. K uzavretiu poistnej zmluvy dôjde, ak je návrh poisťovateľa prijatý zaplatením poistného v navrhovanej výške najneskôr:
  a) do 24.00 hodiny dňa bezprostredne predchádzajúcemu dňu, ktorý je v návrhu uvedený ako začiatok poistenia,
  b) do 24.00 hodiny dňa, ktorý je v návrhu uvedený ako začiatok poistenia, ak je takýto deň zhodný s dňom vyhotovenia návrhu (okamžitá platnosť). Vyhotovením návrhu pre účely týchto VPP-CP sa rozumie dátum, hodina a minúta vypracovania návrhu poisťovateľom uvedené v návrhu.
 3. Platnosť návrhu zanikne a poistenie na jeho základe nevznikne, ak poistné nebude zaplatené vo výške jednorazového poistného uvedeného v návrhu (riadne) a v lehote uvedenej v ods. 2) tohto článku (včas).
 4. Poistenie podľa poistnej zmluvy uzavretej v zmysle ods. 1) tohto článku začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
 5. Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom vyhotovenia návrhu, poistenie začína okamihom zaplatenia poistného, nie však skôr ako uplynutím 3 hodín od hodiny a minúty vyhotovenia návrhu. V prípade, ak poistník jednoznačne nepreukáže okamih zaplatenia poistného, má sa za to, že poistenie začalo 0.00 hodinou dňa, ktorý bezprostredne nasleduje po dni vyhotovenia návrhu.
 6. Ak sa poistený v čase vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy nenachádza na území SR, poistenie nezačne skôr, ako uplynutím 6 dní odo dňa vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy. Lehota 6 dní sa neuplatní v prípade, ak sa novou poistnou zmluvou zabezpečuje u poisťovateľa kontinuita poistnej ochrany poisteného, t. j. ak nová poistná zmluva bezprostredne nadväzuje na inú poistnú zmluvu o cestovnom poistení u poisťovateľa.
 7. Ustanovenia ods. 4) až 6) tohto článku sa nevzťahujú na poistenie stornovacích poplatkov a poistenie storno špeciál, a to bez ohľadu na to, či má byť dojednané samostatne alebo s inými poisteniami.
 8. Poistenie stornovacích poplatkov a poistenie storno špeciál podľa poistnej zmluvy uzavretej v zmysle ods. 1) tohto článku začína prvým dňom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy; a to za podmienky, že takto stanovený deň začiatku poistenia pre poistenie stornovacích poplatkov a poistenie storno špeciál predchádza dňu, ktorý je v poistnej zmluve stanovený ako začiatok poistenia pre iné druhy poistenia dojednané poistnou zmluvou.

ČLÁNOK 6 – POČÍTANIE ČASU

Ak sa v týchto VPP-CP, príslušných OPP a/alebo v poistnej zmluve uvádza časový údaj určený hodinou a minútou, má sa na mysli stredoeurópsky čas.

ČLÁNOK 7 – PRÁVNE VZŤAHY

Podmienky poistenia ustanovené v poistnej zmluve, VPP-CP a príslušných OPP platné pre poistníka platia primerane aj pre poisteného. Povinnosťou poistníka je oboznámiť poisteného s poistnou zmluvou, VPP-CP a príslušnými OPP.

ČLÁNOK 8 – ZMENA A ZÁNIK POISTENIA

 1. Poistnú zmluvu možno zmeniť na základe písomnej dohody poistníka a poisťovateľa.
 2. Poistenie zanikne uplynutím poistnej doby dojednanej v poistnej zmluve, okrem poistenia stornovacích poplatkov a poistenia storno špeciál, ktoré zaniknú dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia pre iné druhy poistenia dojednané poistnou zmluvou.
 3. Poistenie môže zaniknúť dohodou zmluvných strán:
  a) poistník a poisťovateľ sa môžu dohodnúť na zániku poistnej zmluvy pred dňom začiatku poistenia; v takom prípade sa poistná zmluva zrušuje a poisťovateľ vráti poistníkovi zaplatené poistné, ak nie je dohodnuté inak,
  b) poistník a poisťovateľ sa môžu dohodnúť na zániku poistnej zmluvy celoročného poistenia aj počas poistného obdobia; poisťovateľ vráti v takom prípade poistníkovi nespotrebované poistné, ak nie je dohodnuté inak.
  Poisťovateľ má právo na odpočítanie poplatku za správu poistnej zmluvy podľa ods. 9) tohto článku.
 4. Poistenie môže zaniknúť odstúpením od poistnej zmluvy uzavretej v zmysle čl. 5 ods. 1) týchto VPP-CP. Poistník má právo odstúpiť od poistnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy, ak k tomuto oznámeniu dôjde v písomnej podobe na adresu sídla poisťovateľa uvedenú v poistnej zmluve. V prípade doručenia oprávneného odstúpenia:
  a) poistná zmluva zanikne uplynutím dňa, v ktorý bolo odstúpenie od poistnej zmluvy doručené poisťovateľovi. Ustanovenie v zmysle tohto písmena sa nepoužije, ak súčasťou poistnej zmluvy je poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie storno špeciál, a to bez ohľadu na iné druhy poistenia dojednané poistnou zmluvou,
  b) sa poistná zmluva, ktorej súčasťou je poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie storno špeciál, od začiatku zrušuje. Poisťovateľ je v takomto prípade povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od poistnej zmluvy, vrátiť poistníkovi zaplatené poistné, pritom má právo si od zaplateného poistného odpočítať to, čo už plnil. Osoba, ktorej bolo (za ktorú bolo) poskytnuté poistné plnenie, je povinná vrátiť, najneskôr v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od poistnej zmluvy, sumu vyplateného poistného plnenia.
 5. Ustanovenie ods. 4) tohto článku sa nepoužije pre poistnú zmluvu uzavretú s dobou poistenia kratšou ako jeden mesiac.
 6. Ak poisťovateľ zistí, že poistník alebo poistený vedome nepravdivo alebo neúplne odpovedal na písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia, môže poisťovateľ od poistnej zmluvy odstúpiť, ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do 3 mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil, inak právo zanikne. Poisťovateľ a osoba, ktorej bolo (za ktorú bolo) poskytnuté poistné plnenie, sú povinné vrátiť si všetko, čo podľa poistnej zmluvy dostali, pričom poisťovateľ má právo na odpočítanie poplatku za správu poistnej zmluvy podľa ods. 9) tohto článku.
 7. Poistenie zanikne aj odmietnutím poistného plnenia v zmysle čl. 13 ods. 6) týchto VPP-CP.
 8. V prípade zániku poistnej zmluvy v zmysle ods. 4) písm. a) tohto článku má poisťovateľ právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Poisťovateľ vráti poistníkovi nespotrebované poistné, ktoré sa určí ako rozdiel zaplateného poistného a spotrebovaného poistného. Spotrebované poistné sa v prípade takéhoto zániku určí násobkom dennej sadzby v zmysle sadzobníka poisťovateľa platného v čase vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy, a to pre danú tarifu a pre jednotlivé druhy poistenia, počtu dní platnosti poistenia a prípadnej prirážky, ak bola poistnou zmluvou dojednaná riziková skupina. V prípade zániku poistnej zmluvy v zmysle ods. 3) písm. b) tohto článku sa suma nespotrebovaného poistného, ktoré má byť vrátené, určí v súlade s ustanovením tohto odseku.
 9. V prípade zániku poistnej zmluvy v zmysle ods. 3) a 6) tohto článku má poisťovateľ právo, odpočítať si od nespotrebovaného poistného poplatok vo výške najviac 6,60 EUR súvisiaci s nákladmi na správu poistnej zmluvy. Zostávajúcu sumu poistného je poisťovateľ povinný vrátiť, len ak presiahne sumu 3,30 EUR.
 10. Odchylne od ustanovení ods. 2) tohto článku poisťovateľ automaticky posunie poistenému koniec poistenia, ak bola dojednaná územná platnosť poistenia mimo SR a zároveň:
  a) ak počas poistnej doby bol poistený hospitalizovaný v súvislosti s poistnou udalosťou uvedenou v čl. 18 písm. a) týchto VPP-CP a doba hospitalizácie presahuje pôvodne dojednanú dobu poistenia, a to maximálne o 3 kalendárne dni, ktoré bezprostredne nasledujú po dni ukončenia takejto hospitalizácie poisteného,
  b) ak je z dôvodu mimoriadných okolností, ktorým sa nedalo zabrániť, spôsobené meškanie, prípadne zrušenie spojenia dopravného prostriedku alebo meškanie, zrušenie, prípadne presmerovanie letu, ktoré zabránilo poistenému príchod do SR počas poistnej doby, a to do 24.00 hodiny bezprostredne nasledujúceho dňa po dni konca poistenia uvedeného v poistnej zmluve. Poisťovateľ má právo požadovať od poisteného doklady preukazujúce meškanie, prípadne zrušenie spojenia dopravného prostriedku alebo doklady preukazujúce meškanie, zrušenie alebo presmerovanie letu.
 11. Ustanovenie ods. 10) tohto článku sa nevzťahuje na poistenie stornovacích poplatkov, poistenie storno špeciál a poistenie nevyužitej cesty.

ČLÁNOK 9 – PLATENIE A VÝŠKA POISTNÉHO

 1. Poistenie sa platí jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané. Výška poistného je uvedená v poistnej zmluve a určuje sa podľa aktuálneho sadzobníka poisťovateľa platného v čase vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy.
 2. Poistné podľa uzavretej poistnej zmluvy v zmysle čl. 4 ods. 1) týchto VPP-CP je splatné pri uzavretí poistnej zmluvy, ak nie je dojednané inak.

ČLÁNOK 10 – HRANICA POISTNÉHO PLNENIA, FRANŠÍZA A SPOLUÚČASŤ

 1. Poistné plnenie poisťovateľa je obmedzené hornou hranicou poistného plnenia, ktorá určuje výšku najvyššieho možného poistného plnenia. Horná hranica plnenia je určená poistnou sumou alebo limitom poistného plnenia, ktoré sú ustanovené v príslušných OPP alebo sú dojednané v poistnej zmluve.
 2. Výška franšízy a spoluúčasti je ustanovená v príslušných OPP.

ČLÁNOK 11 – PRECHOD PRÁVA

Ak má poistený voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou, prechádza toto právo na poisťovateľa, a to až do výšky poistného plnenia, ktoré mu poisťovateľ poskytol. Právom voči poisťovateľovi nie je dotknuté právo na náhradu škody z poistenia úrazu proti tomu, kto za škodu zodpovedá.

ČLÁNOK 12 – POISTNÉ PLNENIE

 1. Ak vznikla povinnosť plniť, je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie vypočítané podľa týchto VPP-CP, príslušných OPP a podmienok dojednaných v poistnej zmluve poistenému, ak nie je týmito VPP-CP ustanovené inak alebo dojednané inak.
 2. Ak je dojednaná v poistnej zmluve územná platnosť poistenia SR, poistné krytie:
  a) začína v zmysle ustanovení čl. 4 ods. 2) a 3) alebo čl. 5 ods. 4) a 5) týchto VPP-CP, nie však skôr ako opustením miesta trvalého alebo prechodného pobytu poisteného alebo miesta výkonu práce v SR,
  b) zaniká návratom poisteného do miesta trvalého alebo prechodného pobytu alebo miesta výkonu práce v SR, najneskôr však uplynutím 24.00 hodiny dňa dojednaného v poistnej zmluve ako koniec poistenia.
 3. Ak je dojednaná v poistnej zmluve územná platnosť poistenia iná ako SR, poistné krytie:
  a) začína v zmysle ustanovení čl. 4 ods. 2) a 3) alebo čl. 5 ods. 4) a 5) týchto VPP-CP, nie však skôr ako prekročením štátnej hranice SR,
  b) zaniká prekročením štátnej hranice do SR, najneskôr však uplynutím 24.00 hodiny dňa dojednaného v poistnej zmluve ako koniec poistenia.
 4. Ustanovenia ods. 2) a 3) tohto článku sa nevzťahujú na poistenie stornovacích poplatkov, poistenie storno špeciál a na poistenie nevyužitej cesty.
 5. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť. Ak nemôže byť vyšetrenie ukončené do jedného mesiaca po ohlásení poistnej udalosti poisťovateľovi, je poisťovateľ povinný, ak je základ nároku na poistné plnenie nesporný, na písomné požiadanie poskytnúť primeraný preddavok.
 6. Poistné plnenie je splatné v SR v platnej tuzemskej mene, ak nie je dojednané inak. Prepočet inej meny na platnú tuzemskú menu sa vykoná pomocou aktuálneho výmenného kurzu vyhláseného oprávneným subjektom v SR ku dňu vzniku poistnej udalosti.
 7. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie znížiť o náhradu škody, ktorá bola poskytnutá treťou osobou povinnou škodu vyplývajúcu z poistnej udalosti nahradiť, ak nie je týmito VPP-CP ustanovené inak.
 8. Poistné plnenie pre jednotlivé poistenia je bližšie špecifikované v Osobitných ustanoveniach týchto VPP-CP.

ČLÁNOK 13 – ZNÍŽENIE, ZAMIETNUTIE A ODMIETNUTIE POISTNÉHO PLNENIA

 1. Ak poistník alebo poistený porušil povinnosti stanovené OZ, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo týmito VPP-CP a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov, poisťovateľ má právo plnenie z poistnej udalosti znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.
 2. Poisťovateľ má právo znížiť, prípadne zamietnuť plnenie z poistnej udalosti, ak poistený úmyselne uvedie poisťovateľa do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo výšky nároku alebo poruší povinnosti ustanovené týmito VPP-CP, prípadne príslušnými OPP.
 3. Poisťovateľ má právo znížiť, prípadne zamietnuť plnenie z poistnej udalosti, ak poistený jednoznačne nepreukáže skutočnosti, ktoré sú potrebné pre riadne vyšetrenie povinnosti poisťovateľa plniť.
 4. Poisťovateľ má právo znížiť, prípadne zamietnuť plnenie z poistnej udalosti, ak sa preukáže, že poistná udalosť vznikla následkom účinkov alkoholu, a to primerane tomu, ako uvedená skutočnosť prispela ku vzniku poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov.
 5. V prípade, ak poistený na žiadosť poisťovateľa jednoznačne nepreukáže, že k zaplateniu poistného došlo pred vznikom škodovej udalosti, poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie, resp. na náhradu nákladov súvisiacich so škodovou udalosťou. V prípade, ak poisťovateľ už poistné plnenie alebo náklady súvisiace so škodovou udalosťou poskytol, je ich poistený povinný v plnej výške poisťovateľovi bez zbytočného odkladu vrátiť.
 6. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede na otázky poisťovateľa môžu mať podľa príslušných ustanovení OZ za následok primerané zníženie poistného plnenia z poistnej zmluvy, odstúpenie od poistnej zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia z poistnej zmluvy.
 7. Ustanovenia tohto článku sa primerane týkajú aj oprávnených osôb.
 8. Ustanoveniami tohto článku ostávajú ostatné práva poisťovateľa nedotknuté.

ČLÁNOK 14 – ŠKODY Z PLNENIA VYLÚČENÉ

 1. Poistenie sa nevzťahuje na škodu:
  a) spôsobenú poisteným alebo poistníkom úmyselne alebo jeho úmyselným konaním proti dobrým mravom alebo proti právnym predpisom navštíveného štátu,
  b) spôsobenú hrubou nedbanlivosťou poisteného,
  c) ktorej vznik bolo možné dôvodne predpokladať alebo o ktorej bolo známe už pri uzavretí poistnej zmluvy, že nastane,
  d) spôsobenú jadrovou energiou,
  e) spôsobenú ionizujúcim žiarením alebo kontamináciou rádioaktivitou,
  f) spôsobenú dôsledkom vojnových udalostí, vnútorných nepokojov alebo represívnych zásahov štátnych orgánov,
  g) spôsobenú sabotážou,
  h) spôsobenú dôsledkom teroristických činov, ak nie je týmito VPP-CP ustanovené inak,
  i) spôsobenú v priamej súvislosti s požitím narkotík a iných omamných alebo psychotropných látok poisteným,
  j) spôsobenú následkom duševných porúch, duševných chorôb a zmien psychického stavu poisteného (napr. depresie, pocit úzkosti, stres a nervové poruchy), ak nie je týmito VPP-CP ustanovené inak,
  k) v dôsledku samovraždy, samovražedného pokusu a úmyselného sebapoškodenia, ich následkov a komplikácií,
  l) spôsobenú v súvislosti s vykonávaním športovej alebo pracovnej činnosti, vrátane športov, činností a prác zaradených do rizikovej skupiny, pri ktorej sa vyžaduje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov oprávnenie alebo akékoľvek preukázanie stupňa kvalifikácie pre danú činnosť a toto oprávnenie alebo kvalifikáciu poistený nemá. V prípade potápania sú vylúčené z plnenia škody, ak poistený nemá oprávnenie (preukaz) na potápanie do príslušnej hĺbky, alebo ak sa nepotápa v sprievode kvalifikovaného inštruktora.
 2. Okrem škôd z plnenia vylúčených v zmysle ods. 1) tohto článku je plnenie vylúčené aj v prípadoch stanovených v Osobitných ustanoveniach týchto VPP-CP.

ČLÁNOK 15 – POVINNOSTI POISTNÍKA A POISTENÉHO

 1. Poistník / poistený je povinný:
  a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti,
  b) na žiadosť poisťovateľa predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného,
  c) písomne oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov uvedených v poistnej zmluve,
  d) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a povinnosti ustanovené týmito VPP-CP alebo príslušnými OPP,
  e) vykonať všetky možné opatrenia na odvrátenie vzniku poistnej udalosti alebo na zmiernenie jej následkov,
  f) oboznámiť poisťovateľa so skutočnosťou, ak má dojednané poistenie rovnakého alebo obdobného charakteru aj u iného poisťovateľa. Uvedenú povinnosť má poistník alebo poistený aj vtedy, keď počas poistenia vznikne poistenie rovnakého alebo obdobného charakteru aj u iného poisťovateľa. V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti má poisťovateľ právo uplatniť primerane ustanovenie čl. 13 ods. 6) týchto VPP-CP a v prípade, že už plnil, má nárok na vrátenie takéhoto plnenia. Ustanovenie v zmysle tohto písmena sa nepoužije v prípade poistného plnenia z poistenia úrazu, z poistenia nevyužitej cesty alebo poistného plnenia ustanoveného v čl. 60 ods. 2) týchto VPP-CP.
 2. Poistený je ďalej povinný:
  a) vznik poistnej udalosti bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi alebo asistenčnej spoločnosti,
  b) preukázať poisťovateľovi alebo asistenčnej spoločnosti svoj nárok na poistné plnenie, ak si ho uplatňuje,
  c) na žiadosť poisťovateľa vierohodne preukázať, že sa v čase dojednávania poistenia nachádzal na území SR,
  d) na žiadosť poisťovateľa alebo asistenčnej spoločnosti predložiť kópiu dokladu o trvalom, prípadne prechodnom pobyte,
  e) na žiadosť poisťovateľa alebo asistenčnej spoločnosti preukázať dĺžku jednotlivého pobytu (cesty),
  f) poskytnúť poisťovateľovi alebo asistenčnej spoločnosti pri vyšetrovaní poistnej udalosti všetku potrebnú súčinnosť,
  g) na žiadosť poisťovateľa alebo asistenčnej spoločnosti zbaviť tretiu osobu (najmä svojho ošetrujúceho lekára) mlčanlivosti o skutočnostiach súvisiacich s poistnou udalosťou,
  h) na žiadosť poisťovateľa alebo asistenčnej spoločnosti sa nechať, za účelom zisťovania rozsahu povinnosti plniť, vyšetriť lekárom, ktorého poisťovateľ alebo asistenčná spoločnosť určí,
  i) pri poistnej udalosti konať v súlade s pokynmi poisťovateľa alebo asistenčnej spoločnosti a úkony vyžiadané poisťovateľom alebo asistenčnou spoločnosťou v súvislosti s vyšetrením poistnej udalosti vykonať bez zbytočného odkladu,
  j) pre vyjasnenie rozsahu povinnosti plniť môže poisťovateľ alebo asistenčná spoločnosť požadovať ďalšie potrebné doklady,
  k) zabezpečiť, aby právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou alebo iné obdobné právo, ktoré mu vzniklo voči tretej osobe, prešlo na poisťovateľa.
 3. Ustanovenia ods. 2) tohto článku sa primerane týkajú aj oprávnených osôb, s výnimkou písm. h).
 4. Ustanoveniami tohto článku ostávajú ostatné povinnosti poistníka, poisteného alebo oprávnenej osoby stanovené týmito VPP-CP nedotknuté.

ČLÁNOK 16 – POVINNOSTI POISŤOVATEĽA

Poisťovateľ je povinný:
a) dodržiavať povinnosti vyplývajúce mu z OZ, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, týchto VPP-CP a príslušných OPP,
b) prerokovať s poisteným výsledky vyšetrenia poistnej udalosti, ak o to poistník alebo poistený písomne požiada,
c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa poistenia a o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri uzavretí poistnej zmluvy, jej správe alebo pri likvidácii poistných udalostí. Informácie o zdravotnom stave poisteného, ktoré sa poisťovateľ dozvie v súvislosti s poistením, smie použiť len pre svoju potrebu alebo pre potrebu asistenčnej spoločnosti a jej zmluvných partnerov, inak len so súhlasom poisteného,
d) v súvislosti s poistnou udalosťou uhradiť preukázateľné náklady na telefónne hovory s asistenčnou spoločnosťou, ak nebola využitá možnosť telefonovať na účet asistenčnej spoločnosti. Náklady podľa ustanovení tohto písmena, vrátane preukázateľných nákladov za príjem roamingových hovorov s asistenčnou spoločnosťou, uhradí poisťovateľ osobe, ktorá ich primerane vynaložila, maximálne však do výšky 20 EUR.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

POISTENIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV V ZAHRANIČÍ

ČLÁNOK 17 – PREDMET POISTENIA

 1. Predmetom poistenia sú:
  a) nevyhnutné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku:
  aa) úrazu alebo náhleho ochorenia poisteného,
  ab) smrti poisteného,
  b) základné asistenčné služby poskytnuté v súvislosti s poistnou udalosťou uvedenou v čl. 18 týchto VPP-CP.
 2. Poistenie liečebných nákladov má charakter majetkového poistenia a je ním krytá len skutočná škoda vzniknutá v majetkovej sfére poisteného.

ČLÁNOK 18 – POISTNÁ UDALOSŤ

Poistnou udalosťou je:
a) zmena zdravotného stavu v dôsledku úrazu alebo náhleho ochorenia poisteného,
b) smrť poisteného, ktoré nastali počas poistenej cesty.

ČLÁNOK 19 – POISTNÉ PLNENIE A ZAMIETNUTIE POISTNÉHO PLNENIA

 1. V prípade vzniku nákladov podľa čl. 17 ods. 1) písm. a) bod aa) týchto VPP-CP, poisťovateľ uhradí primerané a nevyhnutné náklady na:
  a) zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistenému v dôsledku náhlej zmeny jeho zdravotného stavu vedúcu k stabilizácii jeho zdravotného stavu tak, aby v bezpečných lekárskych podmienkach mohol pokračovať v poistenej ceste ako pôvodne plánoval, alebo bol schopný repatriácie, vrátane liekov na lekársky predpis,
  b) hospitalizáciu poisteného, vrátane lekárskych výkonov a lekársky zdôvodnené vedľajšie náklady (všeobecné nemocničné služby), ak sa realizujú v zdravotníckom zariadení, ktoré je v štáte hospitalizácie poisteného uznávané ako nemocnica a ktoré má odborné vedenie a trvalý dozor prítomného lekára, ktoré disponuje dostatočnými diagnostickými a terapeutickými možnosťami a obmedzuje sa pri liečení na vedecky odborne uznávané a klinicky vyskúšané metódy a ktoré vedie zdravotnú dokumentáciu. Za primerané sa považujú náklady za hospitalizáciu v nemocnici v mieste pobytu poisteného, prípadne k miestu pobytu v najbližšej vhodnej nemocnici,
  c) prepravu poisteného k akútnemu ošetreniu alebo vyšetreniu do zdravotníckeho zariadenia nachádzajúceho sa najbližšie k miestu pobytu, vrátane cesty späť,
  d) operáciu (vrátane vedľajších operačných nákladov),
  e) zubno-lekársku starostlivosť z dôvodu akútneho ošetrenia na zamedzenie bolesti, ktorá nevyplýva zo zanedbanej zubnej prevencie, prípadne nedokončenej liečby v SR alebo v štáte trvalého pobytu alebo v štáte, kde je poistený účastníkom systému verejného zdravotného poistenia alebo obdobného systému zdravotného poistenia. Na úhradu všetkých nákladov v súvislosti s akútnym zubným ošetrením potrebným počas poistnej doby poisťovateľ poskytne poistné plnenie maximálne do výšky dvojnásobku dojednaného limitu poistného plnenia,
  f) obstaranie alebo opravu, prípadne zaslanie náhradnej zdravotnej pomôcky zo SR, a to dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok, ktoré sú podľa posudku lekára nevyhnutné pre bežný život poisteného a ktoré boli poškodené alebo zničené v priamej súvislosti s úrazom poisteného, v dôsledku ktorého bola poistenému preukázateľne poskytnutá zdravotná starostlivosť, a to až do výšky dojednaného limitu poistného plnenia,
  g) repatriáciu poisteného lekársky indikovaným dopravným prostriedkom, ak nie je z lekárskeho hľadiska možné použiť pôvodne plánovaný spôsob a čas prepravy. Ak je štát pobytu poisteného cudzieho štátneho príslušníka, v ktorom má platné zdravotné poistenie mimo členských štátov, poisťovateľ, resp. asistenčná spoločnosť nemá povinnosť poisteného do tohto štátu prepraviť, ani prepravu organizovať a poisťovateľ uhradí náklady na prepravu len do výšky nákladov na prepravu zodpovedajúceho typu na územie SR,
  h) záchrannú činnosť, ktoré boli vynaložené v súvislosti s úrazom alebo náhlym ochorením poisteného.
 2. V prípade nákladov podľa čl. 17 ods. 1) písm. a) bod ab) týchto VPP-CP poisťovateľ plní osobe, ktorá ich primerane a preukázateľne vynaložila, a to vo výške:
  a) nákladov na repatriáciu telesných pozostatkov poisteného, prípadne ich spopolnenie alebo uloženie v mieste poistnej udalosti za predpokladu, že tieto náklady boli vynaložené so súhlasom poisťovateľa alebo asistenčnej spoločnosti. V prípade, ak poisťovateľom alebo asistenčnou spoločnosťou nebol takýto súhlas daný, uhradí poisťovateľ náklady v zmysle ustanovení tohto písmena len do takej sumy, za ktorú by repatriáciu telesných pozostatkov, prípadne ich spopolnenie alebo uloženie v mieste poistnej udalosti bolo možné vykonať, keby ich zorganizovala asistenčná spoločnosť,
  b) nevyhnutných nákladov vynaložených za záchrannú činnosť organizovanú miestnymi zložkami záchrannej služby, nie však viac ako za 3 dni.
 3. Poisťovateľ si vyhradzuje právo uhradiť náklady na hospitalizáciu (ods. 1) písm. b) tohto článku) len do okamihu, od ktorého bude poistený podľa odborného názoru ošetrujúceho lekára schopný repatriácie.
 4. Ak je z lekárskeho hľadiska možná repatriácia poisteného, uhradí poisťovateľ aj náklady na prepravu na územie SR alebo členského štátu jednej osobe, ktorá poisteného sprevádza, ak je sprevádzanie z lekárskeho hľadiska nevyhnutné alebo úradne nariadené, alebo ak spôsob dopravy pre návrat pôvodne predpokladaný nemôže byť použitý.
 5. Ak je repatriácia poisteného z lekárskeho hľadiska možná a poistený ju aj napriek tomu odmieta, náklady spojené s liečením a následnou repatriáciou nie sú týmto poistením kryté. Ustanovenie v zmysle predchádzajúcej vety sa nepoužije, ak poisťovateľ na základe písomnej žiadosti poisteného (žiadosť musí zároveň obsahovať aj odmietnutie repatriácie) odsúhlasil ako alternatívu poistného plnenia formou uhradenia nákladov za repatriáciu, uhradenie nákladov na ďalšiu liečbu v zahraničí. V prípade vydania takého súhlasu poisťovateľ uhradí náklady na ďalšiu liečbu v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorej sa mala týkať repatriácia, len do sumy, ktorú by inak na poisteným odmietnutú repatriáciu vynaložil, resp. inej, poisťovateľom vopred odsúhlasenej sumy. Náklady prevyšujúce sumu odsúhlasenú poisťovateľom vynaložené na liečenie ochorenia alebo telesného poškodenia, stanovenú pri udelení tohto súhlasu poisťovateľom, ako aj jeho následkov a súvisiacich úkonov, znáša poistený na vlastný vrub.
 6. Repatriáciu poisteného organizuje poisťovateľ alebo asistenčná spoločnosť. Poisťovateľ, resp. asistenčná spoločnosť si vyhradzuje právo rozhodnúť o spôsobe a čase repatrácie na základe súhlasu ošetrujúceho lekára.
 7. Ak je to v príslušných OPP ustanovené uvedením limitu poistného plnenia a s odvolaním sa na tento odsek, poistenie zahŕňa aj:
  a) náklady na ubytovanie a prepravu, a to ak je poistený hospitalizovaný viac ako 7 dní a jeho zdravotný stav neumožňuje repatriáciu. Poisťovateľ uhradí jednej osobe od 8. dňa (vrátane) hospitalizácie poisteného náklady na:
  aa) ubytovanie, a to max. na 10 nocí,
  ab) prepravu na územie SR, a to do výšky dojednaného limitu poistného plnenia.
  V prípade, že poisteného, ktorý je hospitalizovaný, nesprevádza žiadna plnoletá osoba, uhradí poisťovateľ aj náklady na prepravu plnoletej osoby zo SR do miesta hospitalizácie poisteného a späť, a to do výšky dojednaného limitu poistného plnenia. Ak si to zdravotný stav poisteného vyžaduje, poisťovateľ môže po posúdení asistenčnou spoločnosťou odsúhlasiť náklady na ubytovanie a prepravu jednej osoby aj v prípade, že hospitalizácia poisteného je 7 dní a menej.
  b) náklady na ubytovanie a prepravu, a to ak je hospitalizovaný poistený mladší ako 15 rokov (v čase začiatku poistenia) a jeho zdravotný stav neumožňuje repatriáciu. Poisťovateľ uhradí jednej sprevádzajúcej plnoletej osobe náklady na:
  ba) ubytovanie, a to max. na 10 nocí,
  bb) prepravu na územie SR,
  a to do výšky dojednaného limitu poistného plnenia.
  Ak hospitalizovaný poistený mladší ako 15 rokov nebol počas pobytu v zahraničí sprevádzaný plnoletou osobou, uhradí poisťovateľ aj náklady na prepravu jednej sprevádzajúcej plnoletej osoby zo SR do miesta hospitalizácie poisteného a späť, a to do výšky dojednaného limitu poistného plnenia,
  c) náklady na prepravu, a to ak je poistený hospitalizovaný a počas poistenej cesty sprevádzal osoby mladšie ako 15 rokov a nie je prítomná iná blízka osoba alebo zákonným zástupcom poverená iná osoba, ktorá je plnoletá. Poisťovateľ uhradí náklady na prepravu týchto osôb mladších ako 15 rokov na územie SR, a to až do výšky dojednaného limitu poistného plnenia. V prípade, že je to nutné podľa prepravných podmienok dopravcu, alebo ak si to psychický stav osoby mladšej ako 15 rokov vyžaduje, poisťovateľ uhradí aj náklady na prepravu zo SR do miesta pobytu a späť jednej sprevádzajúcej plnoletej osobe. Prepravu organizuje a sprevádzanie zabezpečuje poisťovateľ alebo asistenčná spoločnosť. Ustanovenie tohto písmena sa použije aj v prípade smrti poisteného.
 8. Po dohode s poisťovateľom alebo asistenčnou spoločnosťou uhradí poisťovateľ náklady na prepravu v zmysle ods. 7) tohto článku aj z/do iného členského štátu ako SR.
 9. Ak je štát pobytu poisteného cudzieho štátneho príslušníka, v ktorom má platné zdravotné poistenie mimo členských štátov, poisťovateľ alebo asistenčná spoločnosť nemá povinnosť osoby určené v ods. 7) tohto článku z/do tohto štátu prepraviť, ani prepravu organizovať a poisťovateľ uhradí náklady na prepravu len do výšky nákladov ako na prepravu zodpovedajúceho typu z/na územie SR.
 10. V prípade smrti poisteného uhradí poisťovateľ aj náklady na prepravu osôb blízkych poistenému, ak spôsob dopravy pre návrat pôvodne predpokladaný nemôže byť použitý.
 11. Ak náklady z titulu vzniku liečebných nákladov z niektorého z dôvodov uvedených v čl. 17 týchto VPP-CP už poskytla ako predmet svojho záväzku za poisteného alebo poistenému osoba iná ako poisťovateľ, poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie len do výšky nákladov, ktoré neboli takým plnením nahradené.
 12. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie podľa tohto článku aj v prípade nákladov, ktoré vznikli poistenému v dôsledku teroristických činov, a to do výšky dojednaného limitu poistného plnenia. Ak je územie štátov, ktoré boli do dňa začiatku poistenej cesty štátnymi orgánmi SR oficiálne označené ako štáty/lokality, kde sa teroristický čin očakáva alebo do ktorých sa odporúča zvážiť cestu (resp. neodporúča cestovať), prípadne boli uvedené na zozname rizikových štátov, ktorý poisťovateľ zverejnil na svojich obchodných miestach alebo svojom webovom sídle a poistený napriek tomu takýto štát/lokalitu navštívi, má poisťovateľ právo poistné plnenie vzniknuté v dôsledku terorizmu zamietnuť. Poisťovateľ má právo poistné plnenie vzniknuté v dôsledku terorizmu zamietnuť aj v prípade, ak sa v čase tohto vyhlásenia štátnych orgánov či organizácií navštíveného štátu poistený na území daného štátu/lokality nachádza a napriek tomu tento štát/lokalitu v primeranej dobe neopustil.
 13. Ak poistený počas poistenej cesty navštívi územie štátu/lokality, ktoré boli do dňa začiatku poistenej cesty štátnym orgánom oficiálne označené ako štáty/lokality, kde prišlo k epidémii alebo bola Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vyhlásená pandémia, a do ktorých sa odporúča zvážiť cestu (resp. neodporúča cestovať), prípadne boli uvedené v zozname rizikových štátov, ktorý poisťovateľ zverejnil na svojich obchodných miestach alebo svojom webovom sídle, má poisťovateľ právo poistné plnenie vzniknuté v dôsledku choroby, ktorá sa v čase vzniku poistnej udalosti vyskytovala a šírila ako epidémia alebo pandémia, zamietnuť.

ČLÁNOK 20 – ŠKODY Z PLNENIA VYLÚČENÉ

Okrem výluk uvedených v čl. 14 týchto VPP-CP je/sú z plnenia vylúčené aj:
a) náklady v súvislosti so zámernou/plánovanou zdravotnou starostlivosťou, operáciou, hospitalizáciou,
b) náklady vynaložené bez súhlasu poisťovateľa, s výnimkou bezodkladnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a urgentnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej poistenému pri náhlej zmene jeho zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jeho život alebo niektorú zo základných životných funkcií a opatrení na odstránenie akútnych bolestí,
c) ošetrenie, vyšetrenie alebo liečba nevyplývajúca z bezprostrednej lekárskej nevyhnutnosti,
d) náklady spojené s liečbou akútnych chorôb pretrvávajúcich v čase začiatku poistenej cesty, ak na základe posudku lekára nie je odporúčané cestovanie,
e) náklady spojené s liečbou ochorení, vrátane poúrazových stavov, ktoré existovali v čase uzatvárania poistnej zmluvy, a ktoré si počas bezprostredne predchádzajúcich 12 mesiacov pred uzavretím poistnej zmluvy vyžadovali hospitalizáciu alebo sa zhoršovali; v prípade takýchto ochorení, vrátane poúrazových stavov, poisťovateľ uhradí iba náklady súvisiace s poskytnutím akútneho ošetrenia a lekárskymi úkonmi, ktoré sú nevyhnutné na odvrátenie bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia poisteného,
f) náklady na liečbu duševných ochorení vrátane depresie, zmien psychického stavu, s výnimkou akútnych reaktívnych stavov vyvolaných objektívnou udalosťou, bez predchádzajúcej psychiatrickej anamnézy,
g) náklady spôsobené rizikovým tehotenstvom, ktoré bolo lekárom indikované pred začiatkom poistenej cesty,
h) náklady spôsobené zámerným ukončením tehotenstva,
i) náklady vynaložené z dôvodu tehotenstva vzniknuté po ukončení 26. týždňa tehotenstva, vrátane pôrodu a jeho komplikácií,
j) náklady spojené s umelým oplodnením a akoukoľvek liečbou sterility, tehotenskými testami a náklady spojené s antikoncepciou,
k) náklady vzniknuté priamo alebo nepriamo s liečením sexuálne prenosných chorôb, HIV, AIDS alebo smrťou následkom týchto chorôb,
l) náklady vzniknuté v dôsledku vykonávania športov, činností alebo prác zaradených do rizikovej skupiny, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak,
m) náklady spojené s liečbou v kúpeľoch, sanatóriách, liečebniach, zotavovniach a podobných zariadeniach za účelom liečebných, rehabilitačných alebo fyzioterapeutických procedúr,
n) kozmetické zákroky, estetické a plastické operácie,
o) náklady na protézy a pomocné prostriedky (napr. okuliare, vložky a pod.), s výnimkou prípadov uvedených v čl. 19 ods. 1) písm. f) týchto VPP-CP,
p) náklady na preventívne prehliadky a očkovanie s výnimkou očkovania nevyhnutného v dôsledku poistnej udalosti,
q) náklady vzniknuté v dôsledku nevykonaných povinných očkovaní,
r) náklady na zubné ošetrenie nevyplývajúce z akútnej bolesti, náklady vyplývajúce zo zanedbanej zubnej prevencie, náklady na zubné náhrady, korunky alebo úpravy čeľustí, zubné strojčeky, mostíky, odstránenie zubného kameňa a náklady v súvislosti s liečbou paradentózy,
s) ošetrenie a liečba vedecky alebo lekársky neuznávaná na území SR,
t) ošetrenie a liečba vykonávaná blízkou osobou a osobou v rodinnom pomere,
u) škoda vzniknutá v súvislosti s vedením motorového vozidla bez vodičského oprávnenia,
v) liečba abstinenčných prejavov pri závislosti na alkohole, drogách alebo iných omamných látkach,
w) náklady vzniknuté vedomým nedodržiavaním pokynov ošetrujúceho lekára, vedomým nepožitím alebo nesprávnym požívaním liekov, ktoré boli poistenému vydané na lekársky predpis,
x) zakúpenie liekov, ktorých užívanie vyplynulo z chorôb známych už pred začiatkom poistenej cesty,
y) náklady na záchrannú činnosť, ktoré neboli vynaložené v súvislosti s úrazom alebo náhlym ochorením alebo smrťou poisteného,
z) náklady vynaložené za nadštandardné nemocničné služby,
aa) náklady vynaložené na doplnkové výživné a posilňujúce preparáty, vitamíny, aj keď sú lekárom predpísané a obsahujú liečivé látky, náklady na prostriedky, ktoré sa užívajú preventívne a návykovo a náklady na kozmetické prípravky.

ČLÁNOK 21 – POVINNOSTI V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI

Okrem povinností uvedených v čl. 15 ods. 2) týchto VPP-CP je poistený povinný:
a) pri hospitalizácii predložiť doklad o poistení a bez zbytočného odkladu kontaktovať asistenčnú spoločnosť,
b) v prípade zubného ošetrenia predložiť poisťovateľovi potvrdenie o poslednej preventívnej prehliadke u zubného lekára, ktorú poistený absolvoval,
c) bezodkladne po návrate do SR predložiť poisťovateľovi doklady o platbách za ambulantnú zdravotnú starostlivosť zaplatenú na mieste v hotovosti, prípadne o platbách súvisiacich so záchrannou činnosťou poisteného,
d) k likvidácii poistnej udalosti predložiť nasledovné doklady:
da) hlásenie škodovej udalosti,
db) správu lekára s uvedením diagnózy a prehľadom zdravotných výkonov, v ktorej je uvedená adresa lekára alebo zdravotníckeho zariadenia,
dc) účty potvrdzujúce úhradu nákladov s uvedením mena a priezviska poisteného, odtlačkom pečiatky a podpisom lekára,
dd) lekárske predpisy a účty za lieky,
de) doklady potvrdzujúce vznik nákladov v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou,
df) na žiadosť poisťovateľa kópiu dokladu o zdravotnom poistení.

ČLÁNOK 22 – ROZSAH ZÁKLADNÝCH ASISTENČNÝCH SLUŽIEB

V prípade poistnej udalosti uvedenej v čl. 18 týchto VPP-CP poskytuje asistenčná spoločnosť na žiadosť tieto služby:

 1. Ak si poisteného zdravotný stav vyžaduje z lekárskeho hľadiska nevyhnutné úkony, asistenčná spoločnosť:
  a) zabezpečí ošetrenie, vyšetrenie a liečbu poisteného lekárom,
  b) zabezpečí zaslanie nevyhnutných liekov, ktoré nie sú na mieste k dispozícii,
  c) poskytne radu, na ktoré zdravotnícke zariadenie sa má poistený obrátiť,
  d) vyšle k poistenému zdravotnú sestru na vykonanie lekársky predpísaných zdravotných úkonov spojených s nevyhnutnou liečbou.
 2. Ak je potrebná hospitalizácia poisteného, asistenčná spoločnosť:
  a) vyberie zdravotnícke zariadenie vhodné vzhľadom na zdravotný stav poisteného a zabezpečí jeho prevoz,
  b) priebežne sa informuje o zdravotnom stave poisteného a kontroluje spôsob a priebeh liečby,
  c) pravidelne sa uisťuje, že ošetrenie a liečba sú primerane vykonávané,
  d) zabezpečí prevoz poisteného do vhodnejšieho zdravotníckeho zariadenia v prípade, že pôvodne zvolené zdravotnícke zariadenie je nevhodné pre jeho zdravotný stav,
  e) zabezpečí repatriáciu poisteného, ak to jeho zdravotný stav umožňuje,
  f) zabezpečí úhradu nákladov za hospitalizáciu (čl. 19 ods. 1) písm. b) týchto VPP-CP) a informuje zdravotnícke zariadenie o spôsobe úhrady,
  g) priebežne sa informuje o zdravotnom stave poisteného a odovzdáva odkazy blízkej osobe alebo osobe v rodinnom pomere,
  h) tlmočí personálu zdravotníckeho zariadenia požiadavky poisteného v prípade, že vzniknú problémy s dorozumievacím jazykom.
 3. V prípade smrti poisteného asistenčná spoločnosť zabezpečí repatriáciu telesných pozostatkov poisteného alebo ich spopolnenie alebo uloženie v mieste poistnej udalosti.

POISTENIE ÚRAZU

ČLÁNOK 23 – PREDMET POISTENIA

Predmetom poistenia úrazu sú:
a) smrť poisteného v dôsledku úrazu,
b) trvalé následky poisteného v dôsledku úrazu,
c) hospitalizácia poisteného počas poistenej cesty (poistenie pokazenej dovolenky), ak je to v príslušných OPP ustanovené.

ČLÁNOK 24 – POISTNÁ UDALOSŤ

 1. Poistnou udalosťou je úraz poisteného. Úrazom sa rozumie:
  a) neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl, ktorým bolo poistenému počas poistenej cesty spôsobené nezávisle od jeho vôle telesné poškodenie alebo smrť,
  b) stav, kedy v dôsledku zvýšenej svalovej sily vyvinutej na končatinu alebo chrbticu počas poistenej cesty dôjde k vyskočeniu kĺbu alebo pretrhnutiu svalov, šliach, väzov alebo puzdier,
  c) neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok), ktorým bolo poistenému počas poistenej cesty spôsobené, nezávisle od jeho vôle, telesné poškodenie alebo smrť.
 2. V prípade, že sa telesné poškodenie prejavilo alebo smrť poisteného v dôsledku úrazu nastala po skončení poistenia, poisťovateľ je povinný plniť vtedy, ak nastal úraz počas poistenej cesty.
 3. Poisťovateľ plní aj za ujmy na zdraví, ktoré boli poistenému spôsobené:
  a) lokálnym hnisaním po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom,
  b) nákazou tetanom alebo besnotou pri úraze, alebo infekčným ochorením, zápalom mozgových blán, boreliózou, ak boli menované ochorenia poistenému spôsobené uhryznutím kliešťa,
  c) diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi vykonanými za účelom liečenia následkov úrazu.

ČLÁNOK 25 – POISTNÉ PLNENIE

 1. Poistné plnenie v prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu:
  a) ak zomrie poistený na následky úrazu do jedného roka odo dňa, kedy k tomuto úrazu došlo, vzniká oprávnenej osobe nárok na poistné plnenie vo výške poistnej sumy dojednanej pre prípad smrti poisteného v dôsledku úrazu. Od poistného plnenia sa odpočíta už vyplatená suma poistného plnenia alebo preddavok na poistné plnenie za trvalé následky tohto úrazu,
  b) ten, komu má smrťou poisteného vzniknúť právo na poistné plnenie, toto právo nenadobudne, ak spôsobil poistenému smrť úmyselným trestným činom, pre ktorý bol uznaný súdom za vinného. Ak nemohlo byť voči nemu začaté trestné stíhanie, pretože pri čine zomrel, vyplatí poisťovateľ poistné plnenie osobám určeným v zmysle ustanovení OZ vo vzťahu k poistenému.
 2. Poistné plnenie v prípade trvalých následkov poisteného v dôsledku úrazu:
  a) ak zanechá úraz poistenému trvalé následky, poisťovateľ je povinný vyplatiť z poistnej sumy toľko percent, koľkým percentám zodpovedá pre jednotlivé telesné poškodenia podľa Tabuľky trvalých následkov úrazu (ďalej len „oceňovacia tabuľka“) rozsah trvalých následkov po ich ustálení. V prípade, že sa trvalé následky neustálili do troch rokov po úraze, vyplatí poisťovateľ sumu zodpovedajúcu percentu poškodenia na konci tejto lehoty. V prípade, že oceňovacia tabuľka stanoví percentuálne rozpätie, určí poisťovateľ výšku poistného plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo poistné plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia spôsobeného úrazom,
  b) ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už pred úrazom, poisťovateľ zníži poistné plnenie za trvalé následky o toľko percent, koľkým percentám zodpovedalo predchádzajúce poškodenie určené tiež podľa oceňovacej tabuľky, ak v týchto VPP-CP nie je ustanovené inak,
  c) celkové ohodnotenie trvalých následkov jedného úrazu zodpovedá najviac 100% podľa oceňovacej tabuľky,
  d) ak trvalé následky úrazu nie sú uvedené v oceňovacej tabuľke, určí sa výška poistného plnenia podľa položky uvedenej v oceňovacej tabuľke, ktorá je primeraná druhu a rozsahu týchto trvalých následkov úrazu,
  e) oceňovacia tabuľka tvorí prílohu týchto VPP-CP.
 3. Poistné plnenie v prípade hospitalizácie poisteného počas poistenej cesty:
  Poisťovateľ plní poistenému vo forme denného odškodného vo výške dojednanej v poistnej zmluve alebo v príslušných OPP a za podmienok ustanovených týmito VPP-CP. Denné odškodné za hospitalizáciu počas poistenej cesty:
  a) ak vedie úraz alebo ochorenie, ktoré nie je poistením liečebných nákladov a/alebo poistením úrazu vylúčené z poistného krytia, k hospitalizácii poisteného počas poistenej cesty, poisťovateľ uhradí za každý deň hospitalizácie poisteného dojednanú poistnú sumu. Celkový počet dní strávených v nemocnici je daný počtom nocí tam strávených,
  b) sa poskytuje najdlhšie za obdobie dojednané v poistnej zmluve alebo v príslušných OPP, nie však dlhšie ako trvala poistená cesta.
 4. Na úhradu všetkých škôd vzniknutých pri hromadnej poistnej udalosti, t. j. poistnej udalosti vzniknutej z rovnakej príčiny, na rovnakom mieste a v rovnakom čase, pri ktorej dôjde k úrazu viacerých osôb poistených rovnakou poistnou zmluvou (identifikovaná rovnakým číslom poistnej zmluvy), poisťovateľ poskytne poistné plnenie v zmysle ods. 1) a 2) tohto článku všetkým poškodeným poisteným osobám spolu maximálne vo výške dvadsaťnásobku poistnej sumy dojednanej na jedného poisteného. V prípade, ak je súčet nárokov všetkých poškodených poistených osôb vyšší, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere dojednanej poistnej sumy k súčtu nárokov všetkých poškodených.

ČLÁNOK 26 – ŠKODY Z PLNENIA VYLÚČENÉ

 1. Okrem výluk uvedených v čl. 14 týchto VPP-CP sú z plnenia vylúčené aj:
  a) úrazy vzniknuté následkom duševnej poruchy, zmien psychického stavu alebo poruchy vedomia, mozgovej mŕtvice, epileptického záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom, ktorý zachváti celé telo poisteného, hluchoty alebo slepoty; poistná ochrana je však poskytnutá, ak tieto poruchy, zmeny psychického stavu alebo záchvaty boli spôsobené úrazom podľa čl. 24 týchto VPP-CP,
  b) úrazy, ktoré utrpí osoba odkázaná na trvalú opateru a osoba duševne chorá; osoba odkázaná na trvalú opateru je taká osoba, ktorá potrebuje na vykonávanie bežných úkonov pomoc inej osoby,
  c) úrazy, ktoré spôsobia smrť poistenej osoby vo veku 71 rokov a viac v čase začiatku poistenia,
  d) úrazy spôsobené účasťou poisteného na vojenských cvičeniach,
  e) úrazy vzniknuté v dôsledku vykonávania športov, činností alebo prác zaradených do rizikovej skupiny, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak,
  f) následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu alebo neodborných zákrokov, ktoré si poistený vykoná alebo si nechá vykonať na svojom tele,
  g) otravy v dôsledku požitia pevných alebo kvapalných látok. Uvedené neplatí u detí do dovŕšenia 10. roku ich života v čase začiatku poistenia. U týchto detí však zostávajú vylúčené otravy potravinami.
 2. Do poistnej ochrany nie je / nie sú ďalej zahrnuté:
  a) vznik a zhoršenie prietrží (hernií), nádorov každého druhu a pôvodu, vznik a zhoršenie aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, mazových vačkov a epikondylitíd, náhle platničkové chrbticové syndrómy, náhle cievne príhody a odlupovanie sietnice z chorobných príčin,
  b) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením s výnimkou udalostí uvedených v čl. 24 ods. 3) písm. b) týchto VPP-CP,
  c) zhoršenie choroby následkom úrazu,
  d) telesné poškodenie spôsobené dlhodobým preťažením organizmu,
  e) telesné poškodenie vzniknuté v dôsledku choroby z povolania,
  f) úrazy tých častí organizmu, ktoré boli pred začiatkom poistenej cesty poškodené úrazom či ochorením a ktorých percentuálne poškodenie pred začiatkom poistenej cesty bolo 70% a viac,
  g) patologické zlomeniny.

ČLÁNOK 27 – ZNÍŽENIE POISTNÉHO PLNENIA

Okrem zníženia, zamietnutia alebo odmietnutia poistného plnenia uvedeného v čl. 13 týchto VPP-CP, má poisťovateľ právo poistné plnenie znížiť aj:
a) v prípade úrazu spôsobeného zjavným precenením vlastných telesných síl, schopností a znalostí, prípadne nedbanlivosťou; poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, ktoré má vyplatiť, najviac však o 50% poistného plnenia, ktoré má vyplatiť,
b) ak k následkom úrazu prispeli aj choroby alebo telesné vady poisteného; poisťovateľ poistné plnenie znižuje v pomere k podielu spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady, ak tento podiel predstavuje aspoň 25%; percentuálny podiel stanoví lekár poisťovateľa,
c) ak poistený zomrie v dôsledku úrazu, ktorý utrpel v súvislosti s konaním, pri ktorom spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví, alebo smrť alebo inak hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti, a ak ide o také konanie, ktoré svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom; poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie, ktoré má vyplatiť, znížiť až o 50% poistného plnenia, ktoré má vyplatiť.

ČLÁNOK 28 – POVINNOSTI V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI

 1. Okrem povinností uvedených v čl. 15 ods. 2) týchto VPP-CP je poistený povinný:
  a) v prípade úrazu, na ktorý sa vzťahuje poistenie, bezodkladne vyhľadať lekára. Poistený sa musí riadiť pokynmi lekára, a ak je to možné, prispievať k zmierneniu následkov úrazu,
  b) oznámiť poisťovateľovi poistnú udalosť, akonáhle je to objektívne možné po návrate z poistenej cesty,
  c) po vyrozumení poisťovateľa o poistnej udalosti poisťovateľ zašle formulár o oznámení poistnej udalosti, ktorý je potrebné podľa inštrukcií v ňom uvedených pravdivo vyplniť a obratom zaslať späť poisťovateľovi. Všetky údaje týkajúce sa poistnej udalosti je rovnako potrebné bezodkladne oznámiť,
  d) zabezpečiť, aby všetky správy a posudky, ktoré si poisťovateľ vyžiadal, boli bezodkladne vyhotovené,
  e) umožniť poisťovateľovi získať všetku zdravotnú dokumentáciu, ktorú si poisťovateľ vyžiada. Ďalej je povinný zbaviť mlčanlivosti všetkých lekárov, ktorí poisteného liečili alebo vyšetrovali aj z iných dôvodov, ako je daný úraz a splnomocniť ich na podanie všetkých informácií,
  f) predložiť policajnú správu, ak úraz alebo smrť šetrila polícia.
 2. V prípade poistnej udalosti smrť poisteného, má oprávnená osoba obdobné povinnosti, ako sú ustanovené poistenému v tomto článku.

POISTENIE BATOŽINY

ČLÁNOK 29 – PREDMET POISTENIA

Predmetom poistenia je batožina poisteného, a to v rozsahu: osobné veci, cennosti, elektronické a optické prístroje a športové potreby.

ČLÁNOK 30 – POISTNÁ UDALOSŤ

 1. V prípade osobných vecí sa poistnou udalosťou rozumie škoda na osobných veciach poisteného spôsobená:
  a) krádežou vlámaním alebo lúpežou, prípadne odcudzením celého motorového vozidla, ak sa v takomto motorovom vozidle nachádzali,
  b) poškodením, zničením alebo stratou v dôsledku dopravnej nehody,
  c) poškodením, zničením alebo stratou v dôsledku živelnej udalosti,
  d) stratou celej batožiny odovzdanej na prepravu dopravcovi,
  e) poškodením, zničením alebo stratou, ku ktorej došlo v dôsledku ťažkého úrazu alebo náhleho ochorenia poisteného, ktoré znemožnili poistenému disponovať s osobnými vecami a vyžiadali si bezodkladné lekárske ošetrenie alebo vyšetrenie.
 2. V prípade cenností, elektronických a optických prístrojov a športových potrieb sa poistnou udalosťou rozumie škoda na cennostiach, elektronických a optických prístrojoch a športových potrebách poisteného spôsobená:
  a) krádežou vlámaním alebo lúpežou,
  b) poškodením, zničením alebo stratou v dôsledku živelnej udalosti,
  c) poškodením, zničením alebo stratou, ku ktorej došlo v dôsledku ťažkého úrazu alebo náhleho ochorenia poisteného, ktoré znemožnili poistenému disponovať s cennosťami, elektronickými a optickými prístrojmi, športovými potrebami a vyžiadali si bezodkladné lekárske ošetrenie alebo vyšetrenie.
 3. Ak je v poistnej zmluve dojednaná riziková skupina, ustanovenie ods. 2) tohto článku zahŕňa aj príslušné športové potreby vrátane poľovnej a športovej zbrane a streliva k nim, pričom pre účely týchto VPP-CP sa:
  a) poľovnou zbraňou rozumie zbraň určená na lov zveri odstrelom, ktorej držiteľom alebo nositeľom je poistený s platným zbrojným preukazom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
  b) športovou zbraňou rozumie:
  ba) paintbalová zbraň, t. j. plynová zbraň určená na vystreľovanie striel so značkovacou látkou,
  bb) airsoftová zbraň, t. j. replika zbrane vystreľujúca strely z plastu, určená na hru v teréne podľa príslušných pravidiel,
  bc) zbraň určená pravidlami športovej streľby pre národné a medzinárodné disciplíny, ktorých držiteľom alebo nositeľom je poistený s platným zbrojným preukazom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

ČLÁNOK 31 – POISTNÉ PLNENIE

 1. V prípade krádeže osobných vecí vlámaním sa do motorového vozidla, prípadne odcudzenia celého motorového vozidla (čl. 30 ods. 1) písm. a)) vzniká povinnosť poisťovateľa plniť, len ak:
  a) poistený, ktorý je prepravovaný takýmto motorovým vozidlom, vierohodne preukáže, že došlo k násilnému vniknutiu do motorového vozidla a
  b) osobné veci boli uložené v uzamknutom batožinovom priestore alebo v uzavretej pevne zabudovanej odkladacej schránke motorového vozidla tak, že ich nebolo zvonku vidieť a
  c) motorové vozidlo bolo riadne zatvorené a uzamknuté, vrátane batožinového priestoru.
 2. V prípade poistnej udalosti uvedenej v čl. 30 ods. 2) písm. a) týchto VPP-CP vzniká povinnosť poisťovateľa plniť, len ak cennosti, elektronické a optické prístroje a športové potreby:
  a) v čase poistnej udalosti mal poistený pri sebe alebo na sebe, ak boli odcudzené pri lúpeži,
  b) v čase poistnej udalosti poistený odovzdal v ubytovacom zariadení do individuálnej úschovy, alebo boli uzamknuté v ubytovacom zariadení, ak boli odcudzené krádežou vlámaním.
 3. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie maximálne do výšky dojednaného limitu poistného plnenia.
 4. Poistné plnenie sa vypláca vo výške technickej hodnoty.
 5. Poistné plnenie nemôže prevýšiť skutočnú škodu spôsobenú poistnou udalosťou. Škody spôsobené poistnou udalosťou nepriamo (napr. ušlý zisk) poisťovateľ nehradí.

ČLÁNOK 32 – ŠKODY Z PLNENIA VYLÚČENÉ

 1. Okrem výluk uvedených v čl. 14 týchto VPP-CP, sú z plnenia vylúčené aj škody na batožine spôsobené:
  a) krádežou batožiny ponechanej bez náležitého dohľadu,
  b) krádežou batožiny bez prekonania prekážky,
  c) krádežou batožiny zo stanu alebo obytného prívesu,
  d) vreckovou krádežou,
  e) krádežou alebo spreneverou spáchanou zamestnancom poisteného alebo poisteným voči zamestnávateľovi pri výkone závislej práce alebo pri výkone inej zárobkovej činnosti,
  f) krádežou batožiny z otvoreného nákladného priestoru motorového vozidla alebo z priestoru kabrioletu neuzavretého strechou vozidla a krádežou batožiny, ktorá nebola uzamknutá v batožinovom priestore motorového vozidla alebo v uzavretej pevne zabudovanej odkladacej schránke,
  g) stratou alebo krádežou časti osobných vecí z batožiny odovzdanej pri preprave dopravcovi,
  h) poisteným v dôsledku porušenia všeobecných záväzných právnych predpisov ustanovujúcich držbu, nosenie, používanie zbraní a streliva a povinnosti držiteľov zbraní.
 2. Z poistenia sú vylúčené aj:
  a) doklady, platobné, čipové a magnetické karty, cestovné lístky, letenky, peniaze v hotovosti, cenné papiere, ceniny a kľúče,
  b) nosiče záznamov (napr.: pamäťové karty, USB kľúče, CD a pod.) a záznamy na nich uložené,
  c) motorové alebo nemotorové vozidlá (vrátane prívesov). Za nemotorové vozidlo sa pre účely tohto písmena nepovažuje bicykel bez pomocného motorčeka, kolobežka bez pomocného motorčeka, trojkolka bez motorového pohonu, štvorkolka bez motorového pohonu, ručný vozík a vozík pre zdravotne postihnuté osoby,
  d) veci slúžiace na zárobkové účely alebo na výkon povolania, ak nie sú vlastníctvom poisteného ako fyzickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby,
  e) umelecké predmety, starožitnosti a veci zberateľskej hodnoty,
  f) okuliare, kontaktné šošovky, protézy všetkého druhu a iné zdravotnícke prístroje a materiál, okrem vozíkov pre invalidov, ak k ich poškodeniu alebo zničeniu alebo strate nedošlo v súvislosti s poistnou udalosťou uvedenou v čl. 30 ods. 1) písm. e) týchto VPP-CP,
  g) príslušenstvo a zariadenie motorových a nemotorových vozidiel (napr.: obytný príves a pod.), vrátane plavidiel,
  h) elektronické hry a ich príslušenstvo vrátane herných konzol a nosičov dát,
  i) zbrane vrátane ich príslušenstva a streliva, ak nie je v týchto VPP-CP ustanovené inak,
  j) zvieratá a rastliny,
  k) potraviny, tabakové výrobky, alkoholické nápoje a iné požívatiny.

ČLÁNOK 33 – POVINNOSTI V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI

 1. Okrem povinností uvedených v čl. 15 ods. 2) týchto VPP-CP je poistený povinný:
  a) oznámiť polícii krádež batožiny vlámaním alebo lúpežou, prípadne v dôsledku odcudzenia celého motorového vozidla, a to bez zbytočného odkladu v mieste, ktoré je najbližšie miestu poistnej udalosti,
  b) v prípade škody na batožine vzniknutej v ubytovacom zariadení uplatniť u prevádzkovateľa zariadenia svoje právo na náhradu škody,
  c) v prípade straty celej batožiny pri doprave vyžiadať si u zodpovedného zástupcu dopravcu vystavenie zápisu o strate,
  d) v prípade krádeže batožiny z ubytovacieho zariadenia vierohodne preukázať, že došlo ku krádeži vlámaním do ubytovacieho zariadenia.
 2. Poistený je ďalej povinný:
  a) poistnú udalosť oznámiť písomne bez zbytočného odkladu po návrate z poistenej cesty poisťovateľovi,
  b) predložiť spolu s hlásením poistnej udalosti poisťovateľovi doklady dokazujúce oprávnenosť jeho nároku na poistné plnenie, najmä:
  ba) oznámenie o nahlásení a správu o výsledku vyšetrenia príslušného policajného orgánu, resp. iný obdobný doklad,
  bb) originál zápisu dopravcu o strate celej batožiny,
  bc) doklad o oprave poškodeného motorového vozidla po vlámaní,
  bd) doklady o nadobudnutí poškodených, zničených, stratených alebo ukradnutých vecí,
  be) originály leteniek, batožinových a cestovných lístkov,
  bf) preukaz zbrane, platný zbrojný preukaz v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a preukázanie účelu poistenej cesty (napr.: pozvanie poľovného revíru, platný poľovný lístok, zmluvu o poplatkovej poľovačke, pozvanie organizátora podujatia športovej streľby a pod.).
 3. V prípade nájdenia odcudzenej alebo stratenej batožiny je poistený povinný:
  a) bez zbytočného odkladu to písomne oznámiť poisťovateľovi,
  b) ak sa batožina našla skôr, než bolo poskytnuté plnenie, nájdenú batožinu prevziať späť. Poisťovateľ uhradí primerané náklady na opravu tejto batožiny nutné na odstránenie poškodení, ktoré vznikli v čase, keď bol poistený zbavený možnosti s batožinou disponovať,
  c) ak bolo poistné plnenie poskytnuté pred nájdením batožiny, nájdené veci prevziať späť a vrátiť poisťovateľovi vyplatené poistné plnenie znížené o prípadné primerané náklady na opravu batožiny nevyhnutnú na odstránenie poškodení, ktoré vznikli v čase, keď bol poistený zbavený možnosti s batožinou disponovať, najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na vrátenie poistného plnenia.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

ČLÁNOK 34 – PREDMET POISTENIA

Predmetom poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným inému na:
a) zdraví,
b) veci.

ČLÁNOK 35 – POISTNÁ UDALOSŤ A ROZSAH POISTENIA

 1. Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť škodu, ktorá vznikla počas poistenej cesty, a za ktorú poistený v súvislosti so svojou bežnou činnosťou zodpovedá podľa občianskoprávnych predpisov štátu, na ktorého území škoda vznikla. Za bežnú činnosť sa považuje najmä činnosť spojená s poistenou cestou.
 2. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu na zdraví vrátane nákladov pri usmrtení a za škodu na veci tretej osoby. Poistenie sa rovnako vzťahuje na právnu ochranu pred neoprávnene vzneseným nárokom na náhradu tejto škody.
 3. Poisťovateľ uhradí za poisteného náklady občianskeho súdneho konania alebo mimosúdneho prerokovania nárokov na náhradu škody, vyplývajúce z poistnej udalosti, ak bolo toto konanie nevyhnutné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky nárokov.

ČLÁNOK 36 – POISTNÉ PLNENIE

 1. Na úhradu všetkých škôd, ktoré boli spôsobené jednou poistnou udalosťou vrátane náhrady nákladov konania podľa čl. 35 ods. 3) týchto VPP-CP, poisťovateľ poskytne náhradu maximálne do výšky dojednaného limitu poistného plnenia.
 2. Na úhradu všetkých škôd z poistných udalostí, ktoré nastali počas poistnej doby, poisťovateľ poskytne náhradu maximálne vo výške trojnásobku dojednaného limitu poistného plnenia.
 3. Ak o povinnosti poisteného nahradiť škodu rozhoduje súd alebo iný oprávnený orgán, poisťovateľ poskytne poistné plnenie podľa jeho rozhodnutia až potom, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

ČLÁNOK 37 -ŠKODY Z PLNENIA VYLÚČENÉ

 1. Okrem výluk uvedených v čl. 14 týchto VPP-CP je z plnenia vylúčená aj zodpovednosť poisteného za škodu:
  a) uznanú nad rámec stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  b) spôsobenú blízkym osobám, členom spoločnej domácnosti,
  c) na veci poisteného a/alebo spolucestujúcej osoby,
  d) vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti a hnuteľných vecí, ktoré sú jej súčasťou (zariadenie a pod.),
  e) spôsobenú prevádzkou, vlastníctvom a držbou motorových alebo nemotorových vozidiel a ostatných motorových dopravných prostriedkov. Za nemotorové vozidlo sa pre účely tohto písmena nepovažuje bicykel bez pomocného motorčeka, kolobežka bez pomocného motorčeka, trojkolka bez motorového pohonu, štvorkolka bez motorového pohonu, ručný vozík a vozík pre zdravotne postihnuté osoby,
  f) spôsobenú činnosťou, pri ktorej všeobecne záväzný právny predpis ustanovuje povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie,
  g) spôsobenú na veci, ktorú poistený prevzal od iného a ktorá má byť predmetom jeho záväzku,
  h) spôsobenú v súvislosti s držbou alebo používaním zbrane,
  i) spôsobenú v dôsledku vykonávania rizikových športov a rizikových činností zaradených do rizikovej skupiny, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak,
  j) spôsobenú v priamej súvislosti s výkonom povolania, podnikania, alebo inej zárobkovej činnosti, vrátane prác zaradených do rizikovej skupiny,
  k) spôsobenú v dôsledku duševných porúch a duševných chorôb poisteného,
  l) spôsobenú prenosom sexuálnych chorôb a vírusu HIV,
  m) spôsobenú na klenotoch alebo na iných veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty (napr.: sochy, obrazy alebo zbierky známok a pod.),
  n) spôsobenú na životnom prostredí,
  o) spôsobenú na cudzích veciach vypožičaných, prenajatých alebo prevzatých do úschovy, s výnimkou zodpovednosti poisteného za škodu, ktorá vznikla na ubytovacom zariadení alebo na veciach v ubytovacom zariadení, ktoré poistený preukázateľne užíval v súvislosti s ubytovacími službami, ktoré mu boli poskytované,
  p) na veci spôsobenú zvieraťom, za ktoré poistený zodpovedá.
 2. Poisťovateľ neposkytne poistené plnenie za ušlý zisk, pokuty, peňažné tresty alebo sankčné náhrady.

ČLÁNOK 38 – POVINNOSTI V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI

Okrem povinností uvedených v čl. 15 ods. 2) týchto VPP-CP je poistený:
a) povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti,
b) oprávnený uznať rozsah zodpovednosti alebo vyrovnať nárok poškodeného len s predchádzajúcim písomným súhlasom poisťovateľa. To neplatí pre jednoduché priznanie skutku alebo konanie na odvrátenie hroziacej škody alebo na zmiernenie jej následkov,
c) povinný, ak je proti nemu v súvislosti s poistnou udalosťou začaté súdne konanie:
ca) vopred prerokovať s poisťovateľom akékoľvek použitie právnych služieb,
cb) riadiť sa pokynmi poisťovateľa a na základe vzájomnej dohody sa nechať zastupovať určeným právnym zástupcom,
cc) všetky doklady, ktoré sa týkajú konania, odovzdať poisťovateľovi ihneď po ich obdržaní.

ČLÁNOK 39 – NÁROK POISŤOVATEĽA NA NÁHRADU POISTNÉHO PLNENIA

 1. Ak poistený porušil povinnosti ustanovené týmito VPP-CP, poisťovateľ má proti nemu právo na náhradu poskytnutého poistného plnenia, a to úmerne k závažnosti porušenia povinnosti, ak toto porušenie:
  a) malo vplyv na vznik alebo zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti,
  b) znemožnilo získať dôkaz o tom, či škoda vznikla v zmysle ustanovení poistnej zmluvy.
 2. Ak poistený spôsobí škodu následkom požitia alkoholu alebo návykových látok, má poisťovateľ proti nemu právo na primeranú náhradu toho, čo za neho plnil.

POISTENIE STORNOVACÍCH POPLATKOV

ČLÁNOK 40 – PREDMET POISTENIA

Predmetom poistenia sú náklady, ktoré poistenému vznikli vyúčtovaním storno poplatku poskytovateľom služby.

ČLÁNOK 41 – POISTNÁ UDALOSŤ

 1. Poistnou udalosťou je zrušenie cestovnej služby, ktorá mala byť čerpaná v čase vymedzenom v poistnej zmluve dátumami začiatku a konca poistenia, a to z niektorého z nasledujúcich dôvodov, ak vznikol počas poistnej doby poistenia stornovacích poplatkov:
  a) vážne akútne ochorenie alebo úraz, ktoré utrpel poistený, jeho blízka osoba alebo spolucestujúci a ktoré si vyžiadali domáce liečenie alebo hospitalizáciu,
  b) tehotenstvo poisteného alebo spolucestujúceho, ktoré v čase zakúpenia alebo záväzného rezervovania cestovnej služby nebolo ani nemohlo byť známe,
  c) smrť poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho,
  d) značná škoda na majetku poisteného alebo spolucestujúceho vzniknutá na území SR počas trvania poistenia, ktorá bola spôsobená následkom živelnej udalosti či trestného činu tretej osoby, ak poistený preukáže, že z tohto dôvodu nemôže nastúpiť na poistenú cestu,
  e) zničenie alebo strata cestovných dokladov poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku živelnej udalosti menej ako 3 pracovné dni pred nástupom na poistenú cestu,
  f) doručenie predvolania poistenému alebo spolucestujúcemu na súdne konanie, ak termín súdneho konania pripadá na čas trvania poistenej cesty,
  g) povolanie poisteného alebo spolucestujúceho na vojenské cvičenie, ak preukáže poistený alebo spolucestujúci, že povolávací rozkaz mu bol doručený až po uzavretí poistenia.
 2. Ak poistná zmluva, ktorej súčasťou je poistenie stornovacích poplatkov, nie je uzavretá do 24.00 hodiny dňa, ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy došlo:
  a) k zaplateniu prvej splátky alebo k zaplateniu ceny cestovnej služby poskytovateľovi služieb, pričom rozhodujúcou je tá skutočnosť, ktorá nastala skôr alebo
  b) k záväznej rezervácii cestovnej služby, ktorá je poskytovateľom služby potvrdená a zároveň nie je poskytovateľom služby požadované zaplatenie prvej splátky alebo zaplatenie ceny cestovnej služby pred dňom začiatku jej čerpania, poistnou udalosťou je len taká udalosť uvedená v ods. 1) tohto článku, ktorá nastala po uplynutí čakacej doby definovanej v týchto VPP-CP.
 3. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie stornovacích poplatkov, odchylne od ustanovení čl. 3 ods. 1) týchto VPP-CP sa pre poistenie stornovacích poplatkov ustanovuje neobmedzená územná platnosť poistenia; neobmedzená územná platnosť sa nevzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala z dôvodu uvedeného v ods. 1) písm. d) tohto článku.
 4. Pri zrušení cestovnej služby z dôvodu ochorenia alebo úrazu v zmysle ods. 1) písm. a) tohto článku, v prípade, ak cestovná služba bola zrušená viac ako 30 dní pred koncom poistnej doby, sa za dôvod vzniku poistnej udalosti považuje tá hospitalizácia alebo domáce liečenie, ktoré zrušeniu cestovnej služby bezprostredne predchádzali.
 5. Pri zrušení cestovnej služby z dôvodu ochorenia alebo úrazu v zmysle ods. 1) písm. a) tohto článku, v prípade, ak cestovná služba bola zrušená menej ako 30 dní pred koncom poistnej doby, sa za dôvod vzniku poistnej udalosti považuje už prvá hospitalizácia alebo už prvé domáce liečenie, ktoré si takéto ochorenie alebo úraz vyžadovali v období 30 dní pred koncom poistnej doby; ak takáto hospitalizácia alebo domáce liečenie v období 30 dní pred koncom poistnej doby nenastali, za dôvod vzniku poistnej udalosti sa považuje tá hospitalizácia alebo domáce liečenie, ktoré zrušeniu cestovnej služby bezprostredne predchádzali.
 6. Ak poistený porušil povinnosti uvedené v čl. 44 ods. 1) týchto VPP-CP a toto porušenie zvýšilo storno poplatok, poisťovateľ uhradí poistné plnenie len do výšky, na ktorú by mal poistený nárok, ak by povinnosti uvedené v čl. 44 ods. 1) týchto VPP-CP neporušil. Obdobne bude poisťovateľ postupovať aj v prípade, ak sa za dôvod vzniku poistnej udalosti považuje už prvá hospitalizácia alebo už prvé domáce liečenie, ktoré si takéto ochorenie alebo úraz vyžadovali v období 30 dní pred koncom poistnej doby v zmysle ods. 5) tohto článku VPP-CP; poisťovateľ v takom prípade poskytne poistné plnenie vo výške, na ktorú by mal poistený nárok, keby cestovnú službu zrušil bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní, po prvej hospitalizácii alebo prvom domácom liečení, ktoré si takéto ochorenie alebo úraz vyžadovali v období 30 dní pred koncom poistnej doby.

ČLÁNOK 42 – POISTNÉ PLNENIE

 1. Poisťovateľ uhradí preukázané náklady, ktoré je poistený povinný uhradiť poskytovateľovi služby v súvislosti so zrušením cestovnej služby.
 2. Poistné plnenie je poskytované maximálne do výšky storno poplatku vopred dohodnutého s poskytovateľom služby, nie však viac ako vo výške dojednanej poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia.
 3. Pri zrušení cestovnej služby z dôvodov uvedených v čl. 41 týchto VPP-CP, ktoré nastali u spolucestujúceho, ktorý nie je blízkou osobou poisteného, poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v prípade, ak by poistený musel vycestovať na poistenú cestu sám.
 4. Poistený má z poistenia právo aj na úhradu poplatkov za zmenu užívateľa objednanej služby za podmienok a v rozsahu uvedených v čl. 41 týchto VPP-CP.

ČLÁNOK 43 – ŠKODY Z PLNENIA VYLÚČENÉ

Okrem výluk uvedených v čl. 14 týchto VPP-CP je z plnenia vylúčené aj zrušenie cestovnej služby:
a) pre ochorenie, úraz alebo pre ich následky, ktoré existovali a boli diagnostikované pred uzavretím poistnej zmluvy, a v súvislosti s liečbou ktorých poistený nedodržal pokyny ošetrujúceho lekára,
b) z dôvodu zámerne ukončeného tehotenstva,
c) z dôvodu tehotenstva a jeho akýchkoľvek následkov a komplikácií vrátane pôrodu a komplikácii s ním súvisiacich, s výnimkou prípadov uvedených v čl. 41 ods. 1) písm. b) týchto VPP-CP,
d) z dôvodu periodických kontrolných zdravotných vyšetrení či plánovaných zdravotných zákrokov alebo ich následkov,
e) z dôvodu, že poistený pred odchodom na poistenú cestu neabsolvoval očkovanie povinné v SR alebo v štáte poistenej cesty,
f) z dôvodu zhoršenia stavu poisteného pri ochoreniach alebo poúrazových stavoch, ktoré existovali v čase uzatvárania poistnej zmluvy a počas bezprostredne predchádzajúcich 12 mesiacov pred uzavretím poistnej zmluvy si vyžadovali hospitalizáciu alebo sa zhoršovali,
g) z dôvodu straty alebo krádeže cestovných dokladov, s výnimkou prípadov uvedených v čl. 41 ods. 1) písm. e) týchto VPP-CP.

ČLÁNOK 44 – POVINNOSTI V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI

 1. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu po vzniku skutočnosti, ktorá mu bráni zúčastniť sa na poistenej ceste, zrušiť cestovnú službu u poskytovateľa služby, a to tak, aby to nemalo za následok zvýšenie storno poplatku, najneskôr však do 5 pracovných dní po vzniku skutočnosti, ktorá mu bráni zúčastniť sa na poistenej ceste.
 2. Okrem povinností uvedených čl. 15 ods. 2) týchto VPP-CP je poistený v prípade poistnej udalosti povinný predložiť:
  a) potvrdenie o zrušení (stornovaní) cestovnej služby vystavené poskytovateľom služby,
  b) účtovný doklad (príjmový pokladničný doklad, výpis z bankového účtu a pod.) o zaplatení cestovnej služby,
  c) stornofaktúru poskytovateľa služby, výdavkový pokladničný doklad, prípadne iný účtovný doklad preukazujúci výšku zaplatenia storno poplatku,
  d) lekársku správu, správu ošetrujúceho lekára a inú potrebnú dokumentáciu, napríklad výpis z účtu pacienta v zdravotnej poisťovni, výpis zo zdravotnej dokumentácie a pod.
 3. Ak zruší poistený cestovnú službu z dôvodov uvedených v čl. 41 týchto VPP-CP, je povinný predložiť poisťovateľovi dokumenty preukazujúce vznik poistnej udalosti; v prípade ochorenia alebo úrazu je poistený povinný predložiť poisťovateľovi potvrdenie ošetrujúceho lekára, ktorý nesmie byť blízkou osobou alebo osobou v rodinnom pomere a ktoré musí byť vystavené pred plánovaným začiatkom poistnej cesty.
 4. Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na oprávnené osoby.

POISTENIE STORNO ŠPECIÁL

ČLÁNOK 45 – PREDMET POISTENIA

Predmetom poistenia sú náklady, ktoré poistenému vznikli vyúčtovaním storno poplatku poskytovateľom služby.

ČLÁNOK 46 – POISTNÁ UDALOSŤ

 1. Poistnou udalosťou je zrušenie cestovnej služby, ktorá mala byť čerpaná v čase vymedzenom v poistnej zmluve dátumami začiatku a konca poistenia, a to z niektorého z dôvodov uvedených v čl. 41 písm. a) až g) týchto VPP-CP, ak nastal počas poistnej doby poistenia storno špeciál.
 2. Poistnou udalosťou je aj zrušenie cestovnej služby, ktorá mala byť čerpaná v čase vymedzenom v poistnej zmluve dátumami začiatku a konca poistenia, a to z niektorého z nasledujúcich dôvodov, ak nastal počas poistnej doby poistenia storno špeciál:
  a) výpoveď daná poistenému alebo spolucestujúcemu zamestnávateľom, s výnimkou výpovede danej zamestnávateľom z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny,
  b) ak je poistenému alebo spolucestujúcemu zamietnutá žiadosť o vízum z iných dôvodov, ako je oneskorené podanie žiadosti alebo nesplnenie formálnych náležitostí žiadosti o vydanie víz,
  c) podanie návrhu na rozvod manželstva zo strany manžela/ manželky poisteného,
  d) značná škoda, ktorá vznikla v čase 5 dní a menej pred nástupom na poistenú cestu na majetku poisteného alebo spolucestujúceho na území SR, a to vodou, kvapalinou alebo parou unikajúcou v dôsledku poruchy, ktorú nezavinil poistený alebo spolucestujúci z/zo:
  da) privádzacieho alebo odvádzacieho potrubia vodovodného alebo kanalizačného systému vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia,
  db) vykurovacieho, klimatizačného alebo solárneho systému, vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia,
  dc) sprinklerových alebo iných automatických zariadení požiarnej ochrany, ak rozsah takejto udalosti znemožnil poistenému alebo spolucestujúcemu nastúpiť na poistenú cestu,
  e) zmeškanie nástupu do dopravného prostriedku zo SR do zahraničia z dôvodu:
  ea) dopravnej nehody, ktorej bol poistený alebo spolucestujúci účastníkom,
  eb) ak je chod vlakov narušený nehodou, mimoriadnou udalosťou alebo technickou poruchou a poistený preukáže, že takýmto vlakom cestoval poistený alebo spolucestujúci,
  f) živelná udalosť, vojnová udalosť alebo teroristický čin v cieľovej lokalite štátu, do ktorého poistený preukázateľne cestuje a ktorých vznik je vyhlásený štátnymi orgánmi SR s tým, že do danej oblasti sa neodporúča cestovať alebo sa odporúča zvážiť cestu, pričom takéto potvrdenie bolo oficiálne vydané až po dojednaní poistenia.
 3. Ak poistná zmluva, ktorej súčasťou je poistenie storno špeciál, nie je uzavretá najneskôr do 24.00 hodiny dňa, ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy došlo:
  a) k zaplateniu prvej splátky alebo k zaplateniu ceny cestovnej služby poskytovateľovi služieb, pričom rozhodujúcou je tá skutočnosť, ktorá nastala skôr alebo
  b) k záväznej rezervácii cestovnej služby, ktorá je poskytovateľom služby potvrdená a zároveň nie je poskytovateľom služby požadované zaplatenie prvej splátky alebo zaplatenie ceny cestovnej služby pred dňom začiatku jej čerpania, poistnou udalosťou je len taká udalosť uvedená v čl. 41 ods. 1) písm. a) až g) týchto VPP-CP a v ods. 2) tohto článku, ktorá nastala po uplynutí čakacej doby definovanej v týchto VPP-CP.
 4. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie storno špeciál, odchylne od ustanovení čl. 3 ods. 1) týchto VPP-CP sa pre poistenie storno špeciál ustanovuje neobmedzená územná platnosť poistenia; neobmedzená územná platnosť sa nevzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala z dôvodu uvedeného v čl. 41 ods. 1) písm. d) týchto VPP-CP a ods. 2) písm. d) a e) tohto článku.

ČLÁNOK 47 – POISTNÉ PLNENIE

 1. Poistným plnením je poistné plnenie uvedené v čl. 42 ods. 1) a 2) týchto VPP-CP.
 2. Pri zrušení cestovnej služby z dôvodov uvedených v čl. 46 týchto VPP-CP, ktoré nastali spolucestujúcemu, ktorý nie je blízkou osobou poisteného, poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v prípade, ak by poistený musel vycestovať na poistenú cestu sám.
 3. Poistený má z poistenia právo aj na úhradu poplatkov za zmenu užívateľa objednanej služby za podmienok a v rozsahu uvedených v čl. 46 týchto VPP-CP.

ČLÁNOK 48 – ŠKODY Z PLNENIA VYLÚČENÉ

Okrem výluk uvedených v čl. 43 týchto VPP-CP je z plnenia vylúčená aj škoda:
a) z dôvodu zamietnutia víz, ak poistený alebo spolucestujúci nesplnil časové a/alebo formálne podmienky ich vydania,
b) ak poskytovateľ služby je pred nástupom na poistenú cestu nútený z dôvodu uvedeného v čl. 46 ods. 2) písm. f) týchto VPP-CP zmeniť podstatné podmienky cestovnej služby, na základe ktorých poistený (objednávateľ) odstúpi od cestovnej služby (odstúpi od zmluvy o cestovnej službe),
c) na ktorej náhradu vzniká poistenému u poskytovateľa služby nárok v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

ČLÁNOK 49 – POVINNOSTI V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI

 1. Povinnosti poisteného v prípade poistnej udalosti sú ustanovené v čl. 44 týchto VPP-CP.
 2. Ak nastala poistná udalosť uvedená v čl. 46 ods. 2) týchto VPP-CP, je poistený povinný poisťovateľovi predložiť doklady preukazujúce vznik poistnej udalosti.

POISTENIE NEVYUŽITEJ CESTY

ČLÁNOK 50 – PREDMET POISTENIA

Predmetom poistenia je nevyužitá cestovná služba, ktorá mala byť čerpaná v čase vymedzenom v poistnej zmluve dátumami začiatku a konca poistenia v dôsledku:
a) oneskoreného nástupu (oneskorený začiatok čerpania cestovnej služby),
b) predčasného návratu (predčasné ukončenie čerpania cestovnej služby).

ČLÁNOK 51 – POISTNÁ UDALOSŤ

 1. Poistnou udalosťou podľa čl. 50 písm. a) týchto VPP-CP je oneskorený nástup (oneskorený začiatok čerpania cestovnej služby), z dôvodu:
  a) náhlej zmeny zdravotného stavu poisteného vyžadujúcej domáce liečenie alebo hospitalizáciu,
  b) náhlej zmeny zdravotného stavu blízkej osoby alebo spolucestujúceho vyžadujúcej domáce liečenie alebo hospitalizáciu, ak takáto blízka osoba alebo spolucestujúci má cestovať spoločne s poisteným do cieľového miesta pobytu,
  c) smrti blízkej osoby alebo smrti spolucestujúceho,
  d) značnej škody na majetku poisteného alebo spolucestujúceho, ktorá nastala na území SR a bola spôsobená následkom živelnej udalosti či trestného činu tretej osoby,
  e) zničenia alebo straty cestovných dokladov poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku živelnej udalosti, za súčasného splnenia podmienky, že takýto dôvod nastal 5 dní a menej pred začiatkom poistenia uvedeným v poistnej zmluve a zároveň, ak nastal počas poistnej doby poistenia stornovacích poplatkov alebo poistenia storno špeciál.
 2. Poistnou udalosťou podľa čl. 50 písm. b) týchto VPP-CP je predčasný návrat do SR alebo do iného miesta začiatku poistenej cesty (predčasné ukončenie čerpania cestovnej služby), ku ktorému došlo najskôr bezprostredne nasledujúci deň po dni začiatku poistenia uvedeného v poistnej zmluve, najneskôr však v deň, ktorý bezprostredne predchádza dňu konca poistenia uvedeného v poistnej zmluve, len ak bol takýto predčasný návrat poisteného vopred odsúhlasený asistenčnou spoločnosťou alebo poisťovateľom, a ak nastal z dôvodu:
  a) náhlej zmeny zdravotného stavu poisteného vyžadujúcej jeho repatriáciu organizovanú asistenčnou spoločnosťou,
  b) náhlej zmeny zdravotného stavu blízkej osoby alebo spolucestujúceho vyžadujúcej si hospitalizáciu, ak takáto blízka osoba alebo spolucestujúci sú v mieste pobytu spoločne s poisteným,
  c) smrti blízkej osoby alebo spolucestujúceho, ktorý cestoval spoločne s poisteným,
  d) značnej škody na majetku poisteného alebo spolucestujúceho, vzniknutej počas trvania poistenia na území SR, ktorá bola spôsobená následkom živelnej udalosti či trestného činu tretej osoby.
 3. Ak poistná zmluva, ktorej súčasťou je poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie storno špeciál, nie je uzavretá najneskôr do 24.00 hodiny dňa, ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy došlo:
  a) k zaplateniu prvej splátky alebo k zaplateniu ceny cestovnej služby poskytovateľovi služieb, pričom rozhodujúcou je tá skutočnosť, ktorá nastala skôr alebo
  b) k záväznej rezervácii cestovnej služby, ktorá je poskytovateľom služby potvrdená a zároveň nie je poskytovateľom služby požadované zaplatenie prvej splátky alebo zaplatenie ceny cestovnej služby pred dňom začiatku jej čerpania, poistnou udalosťou je len taká udalosť uvedená v ods. 1) a 2) tohto článku, ktorá nastala po uplynutí čakacej doby definovanej v týchto VPP-CP.
 4. Odchylne od ustanovení čl. 3 ods. 1) týchto VPP-CP sa pre poistenie nevyužitej cesty ustanovuje neobmedzená územná platnosť poistenia; neobmedzená územná platnosť sa nevzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala z dôvodu uvedeného v ods. 1) písm. d) a v ods. 2) písm. d) tohto článku.

ČLÁNOK 52 – POISTNÉ PLNENIE

 1. Poisťovateľ uhradí dojednanú poistnú sumu za každý nevyužitý deň poistenej cesty, počas ktorého nebola čerpaná cestovná služba následkom poistnej udalosti, max. však za 10 dní. Počet nevyužitých dní sa stanoví:
  a) v prípade oneskoreného nástupu odo dňa, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako začiatok poistenia, do dňa, ktorý bezprostredne predchádza dňu, kedy poistený preukázateľne začal čerpať cestovnú službu,
  b) v prípade predčasného návratu odo dňa, ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy poistený preukázateľne prestal čerpať cestovnú službu do dňa, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako koniec poistenia.
  Z dôvodov uvedených v čl. 51 týchto VPP-CP, ktoré nastali spolucestujúcemu, ktorý nie je blízkou osobou poisteného, poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v prípade, ak by poistený musel nastúpiť (začať čerpať cestovnú službu) alebo pokračovať v poistenej ceste sám.
 2. Poistné plnenie vypočítané podľa ods. 1) tohto článku je poskytované max. do výšky poistnej sumy cestovnej služby dojednanej pre poistenie stornovacích poplatkov alebo pre poistenie storno špeciál.
 3. V prípade, ak sa poistná suma cestovnej služby dojednaná v poistnej zmluve vzťahuje na viaceré poistené osoby, poistné plnenie vypočítané podľa ods. 1) tohto článku je poskytované max. vo výške pomernej časti ceny cestovnej služby pripadajúcej na jednu poistenú osobu. Pomerná časť sa pre účely poistenia nevyužitej cesty stanoví ako podiel dojednanej poistnej sumy pre cestovnú službu a počtu poistených osôb poistených rovnakou poistnou zmluvou (identifikovaná rovnakým číslom poistnej zmluvy).

ČLÁNOK 53 – POVINNOSTI V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI

Okrem povinností uvedených v čl. 15 ods. 2) týchto VPP-CP je poistený v prípade vzniku poistnej udalosti povinný:
a) preukázať dôvod oneskoreného nástupu a začiatok oneskoreného čerpania cestovnej služby,
b) v prípade, ak nastal dôvod uvedený v čl. 51 ods. 2) týchto VPP-CP, je poistený alebo iná poverená osoba povinná bezodkladne kontaktovať asistenčnú spoločnosť a odsúhlasiť možnosť návratu.

POISTENIE DOPLNKOVÝCH ASISTENČNÝCH SLUŽIEB

ČLÁNOK 54 – PREDMET POISTENIA

 1. Predmetom poistenia sú doplnkové asistenčné služby poskytnuté poistenému asistenčnou spoločnosťou v prípade núdze počas poistenej cesty poisteného v zahraničí alebo v súvislosti s poistnou udalosťou z poistení uvedených v čl. 2 ods. 1) písm. a), c) a d) týchto VPP-CP, ku ktorej prišlo v zahraničí.
 2. Zahraničím sa pre účely tohto poistenia rozumie územie štátu spadajúceho do dojednanej územnej platnosti poistenia mimo SR.

ČLÁNOK 55 – POISTNÁ UDALOSŤ

Poistnou udalosťou pre účely poistenia doplnkových asistenčných služieb sa rozumie:
a) trestné, priestupkové alebo občianskoprávne konanie, ktoré je vedené voči poistenému alebo bezprostredne hrozí, že takéto konanie bude vedené v zahraničí,
b) strata osobných alebo cestovných dokladov, peňazí alebo platobných kariet,
c) zmena cesty v dôsledku mimoriadnych okolností,
d) predčasný návrat do SR, a to v dôsledku:
da) hospitalizácie alebo smrti blízkej osoby,
db) hospitalizácie alebo smrti zástupcu poisteného v zamestnaní alebo v podnikaní,
dc) vzniku značnej škody na majetku poisteného na území SR v čase poistenej cesty spôsobenej živelnou udalosťou alebo trestným činom tretej osoby,
dd) vzniku živelnej udalosti, epidémie alebo pandémie v mieste pobytu poisteného, ktorá znemožnila alebo výrazne obmedzila jeho zotrvanie v mieste pobytu,
e) vznik značnej škody na majetku poisteného na území SR v čase poistenej cesty spôsobenej živelnou udalosťou alebo trestným činom tretej osoby,
f) prerušenie poistenej cesty, ak ide o pracovnú cestu poisteného, a to v dôsledku:
fa) smrti, hospitalizácie alebo repatriácie poisteného,
fb) predčasného návratu poisteného z dôvodov uvedených v písm. d) bod da) až dc) tohto článku,
g) oneskorené dodanie batožiny.

ČLÁNOK 56 – ROZSAH POISTENIA A POISTNÉ PLNENIE

 1. V prípade poistnej udalosti uvedenej v čl. 55 písm. a) týchto VPP-CP poisťovateľ sprostredkuje poistenému na požiadanie právnu pomoc a uhradí náklady na právnu pomoc do výšky dojednaného limitu poistného plnenia.
 2. V prípade poistnej udalosti uvedenej v čl. 55 písm. b) týchto VPP-CP poisťovateľ:
  a) poskytne poistenému na jeho žiadosť pokyny nutné na vyriešenie situácie a na minimalizáciu strát,
  b) poskytne pomoc pri umorení či zablokovaní dokladov v peňažných ústavoch, u dopravcov a pod., ak k tomu bol poisteným písomne splnomocnený,
  c) v prípade straty cestovného pasu poisťovateľ uhradí nevyhnutné náklady na zaobstaranie náhradných dokladov; náklady na zaobstaranie náhradných dokladov zahŕňajú výlučne výdavky za cestovné v súvislosti s prepravou na príslušný zastupiteľský úrad a telefonáty spojené s vybavovaním náhradných cestovných dokladov,
  a to do výšky dojednaného limitu poistného plnenia.
 3. V prípade poistnej udalosti uvedenej v čl. 55 písm. c) týchto VPP-CP poisťovateľ, na žiadosť poisteného, upovedomí o zmene cesty jeho príbuzných alebo zamestnávateľa.
 4. V prípade poistnej udalosti uvedenej v čl. 55 písm. d) týchto VPP-CP poisťovateľ uhradí poistenému nutné náklady na predčasný návrat z poistenej cesty do SR, ak pôvodne plánovaný dopravný prostriedok nemohol byť použitý a ak boli tieto náklady vynaložené s jeho súhlasom alebo súhlasom asistenčnej spoločnosti. V prípade, ak nebol takýto súhlas daný, uhradí poisťovateľ náklady na predčasný návrat len do takej výšky, za ktorú by predčasný návrat zorganizovala alebo uhradila asistenčná spoločnosť.
 5. V prípade poistnej udalosti uvedenej v čl. 55 písm. e) týchto VPP-CP poisťovateľ na požiadanie poskytne za účelom zmiernenia následkov alebo na odvrátenie možného rozšírenia už vzniknutej značnej škody nevyhnutnú technickú asistenciu do výšky dojednaného limitu poistného plnenia.
 6. V prípade poistnej udalosti uvedenej v čl. 55 písm. f) týchto VPP-CP poisťovateľ uhradí náklady na dopravu jedného zástupcu, ktorý bude pokračovať v prerušenej poistenej ceste, ak išlo o pracovnú cestu poisteného a ak boli tieto náklady vynaložené s jeho súhlasom alebo súhlasom asistenčnej spoločnosti. V prípade, ak nebol takýto súhlas daný, uhradí poisťovateľ náklady na dopravu jedného zástupcu len do takej výšky, za ktorú by takúto dopravu zorganizovala alebo uhradila asistenčná spoločnosť.
 7. V prípade poistnej udalosti uvedenej v čl. 55 písm. g) týchto VPP-CP má, pri oneskorenom dodaní batožiny leteckým dopravcom počas poistenej cesty do zahraničia, poistený nárok na vyplatenie náhrady za náklady vynaložené z dôvodu nákupu nevyhnutných odevov a toaletných potrieb do výšky dojednaného limitu poistného plnenia, ak batožina nebola dodaná leteckým dopravcom po prílete poisteného na miesto určenia do stanoveného časového limitu. Náhrada nákladov za veci nakúpené po prílete bude poskytnutá na základe predloženého potvrdenia leteckého dopravcu o meškaní batožiny a dokladov preukazujúcich vynaložené náklady.

ČLÁNOK 57 – ASISTENCIA Z PLNENIA VYLÚČENÁ

Doplnkové asistenčné služby sa neposkytujú v súvislosti so škodami vylúčenými z plnenia v zmysle čl. 14 týchto VPP-CP a v súvislosti s poistenou cestou poisteného v SR. Rovnako je vylúčené poskytnutie nasledujúcich doplnkových asistenčných služieb:
a) sprostredkovanie právnej pomoci v súvislosti:
aa) s prevádzkou motorového vozidla poisteným,
ab) s výkonom povolania alebo podnikateľskej činnosti poisteného,
ac) pri obvinení poisteného z držby, užívania alebo obchodovania s omamnými látkami, psychotropnými látkami, s drogami alebo zbraňami, alebo ak je poistený obvinený za skutky súvisiace s činnosťou v politickej strane, náboženskom hnutí alebo inej organizácii obdobného druhu,
b) zloženie peňažnej záruky.

POISTENIE MEŠKANIA LETU A MEŠKANIA INÉHO DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

ČLÁNOK 58 – PREDMET POISTENIA

 1. Predmetom poistenia je:
  a) meškanie alebo zrušenie letu,
  b) meškanie dopravného prostriedku.
 2. Dopravným prostriedkom v zmysle ods. 1) písm. b) tohto článku sa rozumie motorové vozidlo určené na prepravu cestujúcich v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

ČLÁNOK 59 – POISTNÁ UDALOSŤ

 1. Poistnou udalosťou podľa čl. 58 ods. 1) písm. a) týchto VPP-CP sa rozumie:
  a) meškanie letu, ktorého rezervácia bola potvrdená a zaregistrovaná leteckým dopravcom alebo poskytovateľom služby, ak časový rozdiel medzi časom plánovaného odletu do cieľového miesta alebo z cieľového miesta späť do východiskového štátu a skutočným časom jeho odletu je viac ako 6 hodín,
  b) zrušenie letu ktorého rezervácia bola potvrdená a zaregistrovaná leteckým dopravcom alebo poskytovateľom služby, a to z dôvodu neočakávaného štrajku u prevádzkujúceho leteckého dopravcu, nepriaznivého počasia, živelnej udalosti, havárie alebo zlyhania techniky.
 2. Poistnou udalosťou podľa čl. 58 ods. 1) písm. b) týchto VPP-CP sa rozumie meškanie dopravného prostriedku z dôvodu jeho nehody alebo poruchy, ak bola táto doprava zahrnutá do vopred zakúpenej cestovnej služby u poskytovateľa služby a ak časový rozdiel medzi časom plánovaného odchodu a časom plánovaného príchodu do cieľového miesta alebo z cieľového miesta späť do východiskového štátu je viac ako 3 hodiny.

ČLÁNOK 60 – POISTNÉ PLNENIE

 1. V prípade poistnej udalosti uvedenej v čl. 59 ods. 1) týchto VPP-CP uhradí poisťovateľ poistenému na základe predložených účtov nutné výdavky na občerstvenie (s výnimkou alkoholu a tabakových výrobkov) a základné hygienické potreby maximálne do výšky dojednaného limitu poistného plnenia.
 2. V prípade poistnej udalosti uvedenej v čl. 59 ods. 2) týchto VPP-CP uhradí poisťovateľ poistenému dojednanú poistnú sumu.

ČLÁNOK 61 – ŠKODY Z PLNENIA VYLÚČENÉ

Okrem výluk uvedených v čl. 14 týchto VPP-CP je plnenie vylúčené:
a) ak dôjde k meškaniu, prípadne zrušeniu nepravidelnej leteckej dopravy („charter“),
b) v prípade meškania dopravného prostriedku z prevádzkových dôvodov vykonávajúceho dopravcu,
c) v prípade meškania spôsobeného štrajkom, prevádzkovým alebo iným dôvodom, ktoré spôsobili meškanie, prípadne zrušenie letu alebo meškanie dopravného prostriedku, ktoré boli známe v deň rezervácie letu alebo dopravného prostriedku alebo cestovnej služby, ktorej súčasťou je takáto doprava,
d) ak poistený zmeškal let alebo odchod dopravného prostriedku,
e) ak poistený nesplnil podmienky pre úspešný prechod cez odbavovací priestor,
f) z dôvodu vzniku následných škôd, iných škôd spôsobených meškaním, prípadne zrušením letu alebo meškaním dopravného prostriedku, ako napríklad ušlý zisk, ušlá mzda a pod.

ČLÁNOK 62 – POVINNOSTI V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI

Okrem povinností uvedených v čl. 15 ods. 2) týchto VPP-CP je poistený v prípade poistnej udalosti povinný predložiť:
a) originál letenky alebo cestovného lístka a doklad o rezervácii s dátumom rezervácie,
b) písomné potvrdenie prevádzkujúceho leteckého dopravcu o meškaní, prípadne zrušení letu s uvedením dôvodu a času skutočného odletu,
c) písomné potvrdenie vykonávajúceho dopravcu o meškaní dopravného prostriedku, s uvedením dôvodu a celkového času meškania,
d) originál účtovných dokladov za občerstvenie a/alebo hygienické potreby.

POISTENIE NÁKLADOV NA ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ

ČLÁNOK 63 – PREDMET POISTENIA

Predmetom poistenia sú náklady, ktoré sú spojené so záchrannou činnosťou vykonanou počas poistenej cesty:
a) horskou službou v horskej oblasti na území SR,
b) záchrannou službou na území mimo SR.

ČLÁNOK 64 – POISTNÁ UDALOSŤ A POISTNÉ PLNENIE

I. Poistná udalosť vzniknutá na území SR

 1. Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného uhradiť horskej službe náklady za úkony záchrannej činnosti vykonané počas poistenej cesty.
 2. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie tým, že uhradí:
  a) náklady spojené so záchrannou činnosťou pracovníkov horskej služby v horskej oblasti s použitím primeraných špecifických prostriedkov,
  b) náklady na prepravu z horskej oblasti do ubytovacieho zariadenia primeraným dopravným prostriedkom, maximálne do výšky dojednaného limitu poistného plnenia.

II. Poistná udalosť vzniknutá mimo územia SR

 1. Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného uhradiť záchrannej službe náklady za úkony záchrannej činnosti.
 2. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie tým, že uhradí:
  a) náklady spojené so záchrannou činnosťou pracovníkov záchrannej služby s použitím primeraných špecifických prostriedkov,
  b) náklady na prepravu do ubytovacieho zariadenia primeraným dopravným prostriedkom, maximálne do výšky dojednaného limitu poistného plnenia.

ČLÁNOK 65 – ŠKODY Z PLNENIA VYLÚČENÉ

Okrem výluk uvedených v čl. 14 týchto VPP-CP sú z plnenia vylúčené aj:
a) škody vzniknuté v dôsledku hrubého a vedomého porušenia bezpečnostných alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. usmernení horskej alebo záchrannej služby,
b) úkony nevyplývajúce z nevyhnutnej ochrany života a zdravia, a to vrátane zbytočnej záchrannej činnosti vyvolanej v dôsledku toho, že poistený chybne informoval, resp. opomenul informovať o trase túry, mieste akcie, resp. zmene trasy, miesta alebo času návratu,
c) náklady vzniknuté v dôsledku vykonávania športov, činností alebo prác zaradených do rizikovej skupiny, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak,
d) náklady na záchrannú činnosť na území mimo SR, ktoré boli vynaložené v súvislosti s úrazom alebo náhlym ochorením poisteného.

ČLÁNOK 66 – POVINNOSTI POISTENÉHO

Okrem povinností uvedených v čl. 15 ods. 1) týchto VPP-CP je poistený povinný aj:
a) dodržiavať pravidlá bezpečného pohybu v horskej oblasti na území SR alebo na území mimo SR, dodržiavať pokyny a zákazy horskej alebo záchrannej služby, riadiť sa výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti na území SR a na území mimo SR,
b) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy,
c) dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati stanovené prevádzkovateľom trate,
d) zapísať sa pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu do knihy vychádzok a výstupov, ak takú povinnosť má.

ČLÁNOK 67 – POVINNOSTI V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI

Okrem povinností uvedených v čl. 15 ods. 2) týchto VPP-CP je poistený povinný:
a) v prípade vzniku škodovej udalosti bezodkladne kontaktovať horskú službu alebo záchrannú službu,
b) poisťovateľovi predložiť originály účtov potvrdzujúce úhradu nákladov, resp. účtovný doklad na úhradu nákladov horskej službe,
c) poisťovateľovi predložiť doklady potvrdzujúce vznik nákladov v súvislosti s úkonmi horskej služby alebo záchrannej služby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 68 – POSKYTOVANIE ASISTENČNÝCH SLUŽIEB

Základné a doplnkové asistenčné služby sú poskytované v rámci možností daných všeobecne záväznými právnymi predpismi a sú podmienené súhlasom kompetentných orgánov. Poisťovateľ nie je zodpovedný za oneskorenie či znemožnenie výkonu asistenčných služieb v dôsledku vojnových udalostí, vnútorných nepokojov, rizika jadrovej energie, teroristického činu, živelnej udalosti alebo inej objektívnej nemožnosti zasiahnuť.

ČLÁNOK 69 – FORMA PRÁVNYCH ÚKONOV, DORUČOVANIE

 1. Pre právne úkony týkajúce sa poistenia je potrebná písomná forma, ak príslušné všeobecne záväzné právne predpisy neumožňujú aj inú formu právnych úkonov.
 2. Písomnosti určené poisťovateľovi sa považujú za doručené dňom potvrdenia prevzatia písomnosti poisťovateľom alebo oprávneným zástupcom poisťovateľa, ak nie je dojednané inak.
 3. Písomnosti poisťovateľa určené poistníkovi, poistenému alebo oprávnenej osobe sa doručujú poštou, môžu byť však doručené aj oprávneným zástupcom poisťovateľa, a to na poslednú poisťovateľovi známu adresu. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi, poistenému alebo oprávnenej osobe (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží u držiteľa poštovej licencie kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú adresát neoznámil.
 4. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, SMS, fax) na vzájomnú komunikáciu s poistníkom, poisteným, oprávnenou osobou alebo nimi splnomocnenou osobou v súvislosti so správou poistenia, riešením škodových udalostí a ponukou produktov a služieb poisťovateľa. Tieto prostriedky však nenahrádzajú písomnú formu úkonov v prípadoch, kedy písomnú formu vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo poistná zmluva.
 5. Poistník a poistený, ak je iný než poistník, uzavretím poistnej zmluvy dávajú poisťovateľovi súhlas s vyhotovovaním a následným archivovaním zvukových záznamov telefonických hovorov uskutočnených medzi ním a poisťovateľom, prípadne asistenčnou spoločnosťou, a to v súvislosti s poistením a likvidáciou poistných udalostí podľa tejto poistnej zmluvy, a to na technických prostriedkoch umožňujúcich ich zachytenie, uchovanie a reprodukciu. Poistník a poistený uzavretím poistnej zmluvy dávajú poisťovateľovi súhlas s tým, aby poisťovateľ použil tieto záznamy a ich kópie pri uplatňovaní práv a povinností vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ je oprávnený uchovať tieto záznamy až do vysporiadania všetkých práv a povinností súvisiacich s poistením podľa takejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ bude tieto záznamy počas doby ich uchovania chrániť pred neoprávneným prístupom tretích osôb.
 6. Súhlas poisteného v zmysle ods. 5) tohto článku môže byť daný aj dodatočne pri uplatnení práv vyplývajúcich z poistnej udalosti.
 7. Nároky z poistenia sa premlčia v trojročnej premlčacej dobe. Premlčacia doba začína plynúť rok po vzniku poistnej udalosti.
 8. Poistník, poistený ani oprávnená osoba nemá právo postúpiť akýkoľvek nárok alebo právo vyplývajúce z poistnej zmluvy, ktorá sa odvoláva na tieto VPP-CP, na tretiu osobu alebo tretie osoby.
 9. V poistnej zmluve je možné odchýliť sa od jednotlivých ustanovení týchto VPP-CP. Akákoľvek odchýlka od týchto VPP-CP dojednaná v poistnej zmluve je účinná najskôr momentom, kedy sa zmluvné strany na tejto zmene dohodli.

ČLÁNOK 70 – SPÔSOB VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ

 1. Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu podané ústne alebo písomne. Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť môže sťažovateľ podať osobne, zaslať poštou na adresu sídla poisťovateľa, prípadne emailom na dialog@allianzsp.sk.
 2. Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju podáva, čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho sa sťažovateľ domáha. Ak je sťažovateľom fyzická osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu bydliska fyzickej osoby. Ak je sťažovateľom právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať názov alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby.
 3. Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho požiadaviek či dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený.
 4. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa sťažovateľ môže obrátiť na Národnú banku Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou poisťovateľa.

V Bratislave schválené dňa 06.11.2015

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF