Postup v prípade poistnej udalosti

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti?

PREDOVŠETKÝM

ďalej

PRI OCHORENÍ ALEBO ÚRAZE V ZAHRANIČÍ

PRI POŠKODENÍ, ZNIČENÍ ALEBO STRATE BATOŽÍN

PRI VZNIKU ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

PRI ZRUŠENÍ CESTY

PRE PRÍPAD POTREBY DOPLNKOVÝCH ASISTENČNÝCH SLUŽIEB

Podrobnejšie informácie nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie a asistenčné služby.

INFORMÁCIE PRE LEKÁRA

Oprávnený z tejto poistnej zmluvy je poistený v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s., Bratislava, Slovenská republika. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. uhradí prostredníctvom asistenčných služieb Mondial Assistance náklady vynaložené za nevyhnutné ošetrenie alebo hospitalizáciu poisteného v rozsahu a za podmienok uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach a v Osobitných poistných podnienkach. V prípade potreby sa obráťte, prosím, na asistenčnú spoločnosť Mondial Assistance, tel. +421/2/529 33 113. Telefónne účty Vám budú preplatené alebo volajte na účet volaného.

INFORMÁCIE PRE ADMINISTRATÍVNE ORGÁNY A POLÍCIU

Oprávnený z tejto poistnej zmluvy je poistený v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s., Bratislava, Slovenská republika pre prípad zodpovednosti za škodu na živote, zdraví alebo na veci, prípadne z nej vyplývajúcej inej majetkovej škody, a ďalej pre prípad potreby právnej pomoci. V prípade potreby sa obráťte, prosím, na asistenčnú spoločnosť Mondial Assistance, tel. +421/2/529 33 113 za účelom riešenia vzniknutých problémov. Telefónne účty Vám budú preplatené alebo volajte na účet volaného.

INFORMATION FOR THE PHYSICIAN

The party covered by this insurance contract is insured by Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Slovak Republic. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., will pay through the assistance services of Mondial Assistance any costs in respect of necessary treatment or hospitalisation up to the sums insured and in accordance to the terms stated in General Terms of Insurance and Specific Policy Conditions. In case of need please contact the assistance headquarters of Mondial Assistance, tel. +421/2/529 33 113. The costs of the call will be repaid to you or you may call directly on the receiver’s account.

INFORMATION FOR ADMINISTRATIVE AUTHORITIES AND THE POLICE

The party covered by this insurance contract is insured by Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, Slovak Republic. The policy covers his/her liability for the loss of life, bodily injury and/or property damage as well as any need for legal protection. In case of need please contact the assistance headquarters of Mondial Assistance tel. +421/2/529 33 113 in orde to solve any problem that may arise. The cost of your call will be reimbursed or you can call directly on the receiver’s account.

INFORMATION FÜR DEN ARZT

Der Bezugsberechtigte aus diesem Versicherungsvertrag ist bei der Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, Slowakische Republik, versichert. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., übernimmt sämtliche Kosten, durch die Assistance – Dienstleistungen der Mondial Assistance, für die akute Heilbehandlung oder Hospitalisierung des Versicherten im Sinne der Vertragsvereinbarungen. Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an die Mondial Assistance – Zentrale, Tel.–Nr. +421/2/529 33 113. Die Telephongebühren werden Ihnen zurückerstattet.

INFORMATIONEN FÜR DIE VERWALTUNGSBEHÖRDEN UND FÜR DIE POLIZEI

Der Bezugsberechtigte aus diesem Versicherungsvertrag ist bei der Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, Slowakische Republik, für Haftpflicht gegen Personen – und Sachschäden bzw. gegen daraus hervorgehende andere Sachschäden sowie für den Rechtshilfefall versichert. Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte and die Mondial Assistance – Zentrale, Tel.–Nr. +421/2/529 33 113, um eigetretene Probleme zu lösen. Die Telefongebühren werden Ihnen zurückerstattet.