Call centrum: +421 (2) 3263 0033

Pondelok-Piatok: 9:00-19:00
Sobota: 9:00-17:00, Nedeľa: 9:00-13:00

RÝCHLY VÝBER A VÝPOČET CENY

NEPOVINNÉ KATEGÓRIE

Krajina

Termín od

Počet izieb

Izba č. 1

dospelých

detí

Vek detí

Izba č. 2

dospelých

detí

Vek detí

Izba č. 3

dospelých

detí

Vek detí

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti?

Predovšetkým

– dbajte, aby sa následky poistnej udalosti zbytočne nezväčšovali,
– proti hroziacej škode zakročte spôsobom primeraným okolnostiam,
– v prípade potreby sa obráťte na asistenčnú spoločnosť Mondial Assistance, tel. +421/2/529 33 113

ďalej

Pri ochorení alebo úraze v zahraničí

– pri hospitalizácii okamžite kontaktujte asistenčnú spoločnosť Mondial Assistance,
– uveďte:

  • meno a dátum narodenia,
  • rodné číslo,
  • kontaktné tel. číslo,
  • informácie o poistnej udalosti,
  • spojenie do nemocnice na ošetrujúceho lekára,

– je možné volať na účet volaného alebo si nechať zavolať naspäť,
– platby spojené s ambulantným liečením zaplaťte v hotovosti a originály dokladov o zaplatení starostlivo uschovajte, po návrate Vám budú preplatené,
– v prípade, že nebudete schopný tieto účty zaplatiť alebo ak potrebujete radu alebo pomoc, kontaktujte asistenčnú centrálu Mondial Assistance a postupujte podľa vyššieuvedených pokynov,
– ak v priebehu cesty utrpíte úraz, okamžite ho oznámte po návrate z cesty poisťovateľovi.

Pri poškodení, zničení alebo strate batožín

– krádež batožiny okamžite ohláste na najbližšej policajnej stanici,
– od polície si vyžiadajte potvrdenie, že ste krádež ohlásili,
– dbajte, aby Vám polícia potvrdila:

  • aké veci Vám boli odcudzené,
  • kedy približne ku krádeži došlo,
  • kde presne bola batožina uložená,
  • či bolo auto uzamknuté a uzavreté,

– ak dôjde ku škode na batožine v ubytovacom zariadení, požiadajte písomne prevádzkovateľa zariadenia o náhradu škody a prevzatie žiadosti si nechajte potvrdiť,
– ak dôjde k strate batožiny pri doprave, vyžiadajte si u zodpovedného zástupcu dopravcu vystavenie zápisu o škode,
– okolnosti vzniku škody sa usilujte vyfotografovať alebo inak zdokumentovať,
– poškodenú batožinu alebo jej zvyšky uschovajte,
– poistnú udalosť ohláste telefonicky poisťovateľovi.

Pri vzniku zodpovednosti za škodu

– v prípade vzniku poistnej udalosti zo zodpovednosti za škodu informujte asistenčnú spoločnosť Mondial Assistance a postupujte podľa ich pokynov,
– svoju zodpovednosť za škodu neuznávajte bez súhlasu poisťovateľa a náhradu škody neplaťte, ani sa k tomu nezaväzujte,
– nepodpisujte žiadny dokument, ktorého obsahu nebudete dobre rozumieť,
– ak je to možné, vznik škody ohláste polícii, o ohlásení si vyžiadajte potvrdenie,
– okolnosti vzniku škody sa snažte vyfotografovať alebo inak zdokumentovať,
– poškodené veci alebo ich zvyšky si v prípade možnosti uschovajte,
– po návrate z cesty okamžite ohláste poistnú udalosť poisťovateľovi.

Pri zrušení cesty

– ak nebudete môcť uskutočniť plánovanú cestu, nevyhnutne to oznámte cestovnej kancelárii a poisťovateľovi,
– uveďte dôvod zrušenia cesty a priložte stornofaktúru cestovnej kancelárie, potvrdenie od lekára, prípadne inú dokumentáciu, ktorá dokazuje vznik poistnej udalosti.

Pre prípad potreby doplnkových asistenčných služieb

– formulár poistnej zmluvy neberte so sebou do zahraničia, ale ho ponechajte v SR u osoby, ktorú poučte, aby v prípade poistnej udalosti kontaktovala asistenčnú spoločnosť Mondial Assistance, tel. +421/2/529 33 113.

Podrobnejšie informácie nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie a asistenčné služby.

INFORMÁCIE PRE LEKÁRA

Oprávnený z tejto poistnej zmluvy je poistený v Allianz - Slovenskej poisťovni, a.s., Bratislava, Slovenská republika. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. uhradí prostredníctvom asistenčných služieb Mondial Assistance náklady vynaložené za nevyhnutné ošetrenie alebo hospitalizáciu poisteného v rozsahu a za podmienok uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach a v Osobitných poistných podnienkach. V prípade potreby sa obráťte, prosím, na asistenčnú spoločnosť Mondial Assistance, tel. +421/2/529 33 113. Telefónne účty Vám budú preplatené alebo volajte na účet volaného.

INFORMÁCIE PRE ADMINISTRATÍVNE ORGÁNY A POLÍCIU

Oprávnený z tejto poistnej zmluvy je poistený v Allianz - Slovenskej poisťovni, a.s., Bratislava, Slovenská republika pre prípad zodpovednosti za škodu na živote, zdraví alebo na veci, prípadne z nej vyplývajúcej inej majetkovej škody, a ďalej pre prípad potreby právnej pomoci. V prípade potreby sa obráťte, prosím, na asistenčnú spoločnosť Mondial Assistance, tel. +421/2/529 33 113 za účelom riešenia vzniknutých problémov. Telefónne účty Vám budú preplatené alebo volajte na účet volaného.

INFORMATION FOR THE PHYSICIAN

The party covered by this insurance contract is insured by Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Slovak Republic. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., will pay through the assistance services of Mondial Assistance any costs in respect of necessary treatment or hospitalisation up to the sums insured and in accordance to the terms stated in General Terms of Insurance and Specific Policy Conditions. In case of need please contact the assistance headquarters of Mondial Assistance, tel. +421/2/529 33 113. The costs of the call will be repaid to you or you may call directly on the receiver’s account.

INFORMATION FOR ADMINISTRATIVE AUTHORITIES AND THE POLICE

The party covered by this insurance contract is insured by Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, Slovak Republic. The policy covers his/her liability for the loss of life, bodily injury and/or property damage as well as any need for legal protection. In case of need please contact the assistance headquarters of Mondial Assistance tel. +421/2/529 33 113 in orde to solve any problem that may arise. The cost of your call will be reimbursed or you can call directly on the receiver’s account.

INFORMATION FÜR DEN ARZT

Der Bezugsberechtigte aus diesem Versicherungsvertrag ist bei der Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, Slowakische Republik, versichert. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., übernimmt sämtliche Kosten, durch die Assistance – Dienstleistungen der Mondial Assistance, für die akute Heilbehandlung oder Hospitalisierung des Versicherten im Sinne der Vertragsvereinbarungen. Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an die Mondial Assistance – Zentrale, Tel.–Nr. +421/2/529 33 113. Die Telephongebühren werden Ihnen zurückerstattet.

INFORMATIONEN FÜR DIE VERWALTUNGSBEHÖRDEN UND FÜR DIE POLIZEI

Der Bezugsberechtigte aus diesem Versicherungsvertrag ist bei der Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, Slowakische Republik, für Haftpflicht gegen Personen – und Sachschäden bzw. gegen daraus hervorgehende andere Sachschäden sowie für den Rechtshilfefall versichert. Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte and die Mondial Assistance – Zentrale, Tel.–Nr. +421/2/529 33 113, um eigetretene Probleme zu lösen. Die Telefongebühren werden Ihnen zurückerstattet.

Dovolenkoblog

 

Špeciálna ponuka

 

Videá z hotelov

 

Ocenenia

 

Sledujte nás

 

Reklama

Allianz
 
VÚB
 
Recenzie Hotelov
 
Letisko Sliač - SLD
 
RegionPress - najčítanejšie regionálne noviny
 
Axbenet - prenájom železničných vozňov


Prihlásenie