Call centrum: +421 (2) 3263 0033

Pondelok-Piatok: 9:00-19:00
Sobota: 9:00-13:00

RÝCHLY VÝBER A VÝPOČET CENY

NEPOVINNÉ KATEGÓRIE

Krajina

Termín od

Počet izieb

Izba č. 1

dospelých

detí

Vek detí

Izba č. 2

dospelých

detí

Vek detí

Izba č. 3

dospelých

detí

Vek detí

Osobitné poistné podmienky pre komplexné cestovné poistenie dojednávané k službám cestovných kancelárií a cestovných agentúr

Dokument v PDF si môžete stiahnuť TU.

Článok 1 - Úvodné ustanovenia

 1. Osobitné poistné podmienky pre komplexné cestovné poistenie dojednávané k službám cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ďalej len „OPP“) dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2016 (ďalej len „VPP-CP“) a sú spolu s VPP-CP neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
 2. Ustanovenia týchto OPP sa vzťahujú na poistnú zmluvu s dojednanou tarifou typu KC.
 3. Pre účely týchto OPP sa pod pojmom poistenie rozumie ktorýkoľvek druh poistenia, ktorý je možné v zmysle ustanovení týchto OPP v poistnej zmluve dojednať.

Článok 2 - Územná platnosť

 1. V poistnej zmluve sa dojednáva územná platnosť poistenia pre niektorú z nasledujúcich zón:
  a) zóna A, ktorá zahŕňa územie: Albánska, Andorry, Belgicka, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Cypru, Česka, Čiernej Hory, Dánska (vrátane Faerských ostrovov), Estónska, Fínska (vrátane Alandských ostrovov), Francúzska, Gibraltáru, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Macedónska, Maďarska, Malty, Moldavska, Monaka, Nemecka, Nórska (vrátane súostrovia Svalbard a ostrova Jan Mayen), Poľska, Portugalska (vrátane Azorských ostrovov a Madeiry), Rakúska, Rumunska, Ruska (európska časť), San Marína, Slovinska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (vrátane ostrovov Guernsey, Jersey a Man), Srbska, Španielska (vrátane Baleárskych a Kanárskych ostrovov), Švajčiarska, Švédska, Talianska, Turecka, Ukrajiny, Vatikánu,
  b) zóna B, ktorá zahŕňa územie všetkých štátov sveta s výnimkou Slovenskej republiky,
  c) SR, ktorá sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
 2. Zóna A nezahŕňa iné pridružené zámorské krajiny a územia, ktoré majú osobitné vzťahy s Dánskom, Francúzskom, Holandskom, Nórskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

Článok 3 - Rozsah poistenia

 1. V poistnej zmluve je možné dojednať poistenia uvedené v čl. 2 ods. 1) písm. a) až e) a g) až j) VPP-CP, a to v rozsahu:
  a) pre územnú platnosť SR je povinnou zložkou poistenia fixný balík poistení, ktorý zahŕňa:
  • poistenie úrazu,
  • poistenie batožiny,
  • poistenie zodpovednosti za škodu,
  • poistenie stornovacích poplatkov,
  • poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku a
  • poistenie nákladov na záchrannú činnosť.
  b) pre územnú platnosť zóny A alebo B je povinnou zložkou poistenia fixný balík poistení, ktorý zahŕňa:
  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí,
  • poistenie úrazu,
  • poistenie batožiny,
  • poistenie zodpovednosti za škodu,
  • poistenie stornovacích poplatkov,
  • poistenie doplnkových asistenčných služieb,
  • poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku.
 2. K povinnej zložke poistenia je možné v poistnej zmluve dojednať aj poistenie stornovacích poplatkov s vyšším limitom krytia so spoluúčasťou alebo poistenie stornovacích poplatkov s vyšším limitom krytia bez spoluúčasti (ďalej len „nadštandardné poistenie stornovacích poplatkov“).
 3. K poisteniu stornovacích poplatkov alebo k nadštandardnému poisteniu stornovacích poplatkov je automaticky dojednané aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty (čl. 2 ods. 1) písm. g) VPP-CP).
 4. K povinnej zložke poistenia uvedenej v ods. 1) písm. b) tohto článku je možné v poistnej zmluve dojednať aj poistenie nákladov na záchrannú činnosť.

Článok 4 - Limit poistného plnenia a poistná suma

Ak vznikla povinnosť plniť, je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie určené podľa VPP-CP, OPP a podmienok dojednaných v poistnej zmluve. Poistné plnenie poisťovateľa je obmedzené poistnou sumou alebo limitom poistného plnenia na jednu poistnú udalosť poisteného, ak nie je ďalej uvedené inak, a to nasledovne:
 1. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí (čl. 2 ods. 1) písm. a) VPP-CP)
  Liečebné náklady - limit poistného plnenia vrátane limitov podľa písm. a) až d) až do výšky 120 000 EUR
  Liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu (čl. 19 ods. 12) VPP-CP) - limit poistného plnenia vrátane limitov podľa písm. a) až d) až do výšky 50 000 EUR
  a) na akútne zubné ošetrenie (čl. 19 ods. 1) písm. e) VPP-CP) až do výšky 170 EUR
  b) na ubytovanie a prepravu osoby v prípade hospitalizácie poisteného (čl. 19 ods. 7) písm. a) a b) VPP-CP) až do výšky 1 200 EUR, z toho ubytovanie až do výšky 100 EUR / 1 deň
  c) na prepravu osôb mladších ako 15 rokov v prípade hospitalizácie poisteného (čl. 19 ods. 7) písm. c) VPP-CP) až do výšky 1 000 EUR
  d) na náklady spojené so zabezpečením dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok poistenému (čl. 19 ods. 1) písm. f) VPP-CP) až do výšky 170 EUR
 2. Poistenie úrazu (čl. 2 ods. 1) písm. b) VPP-CP)
  a) smrť v dôsledku úrazu až do výšky 3 350 EUR
  b) trvalé následky v dôsledku úrazu až do výšky 6 650 EUR
  c) denné odškodné za hospitalizáciu poisteného počas poistenej cesty až do výšky 10 EUR / 1 deň (max. 15 dní)
 3. Poistenie batožiny (čl. 2 ods. 1) písm. c) VPP-CP) – limit poistného plnenia vrátane limitov podľa písm. a) až d) až do výšky 665 EUR
  a) osobné veci (s výnimkou podľa odseku 3.1) a 3.2) tohto článku) až do výšky 665 EUR
  b) cennosti až do výšky 335 EUR
  c) elektronické alebo optické prístroje až do výšky 335 EUR
  d) športové potreby až do výšky 335 EUR
  3.1. Poistenie batožiny - Krádež osobných vecí poisteného vlámaním sa do motorového vozidla, prípadne odcudzením celého motorového vozidla, ak sa v takomto motorovom vozidle nachádzali (čl. 31 ods. 1) VPP-CP) až do výšky 335 EUR
  3.2. Poistenie batožiny - Poškodenie osobných vecí odovzdaných dopravcovi pri ich preprave (ods. 14) tohto článku), pričom limit poistného plnenia sa vzťahuje na všetky osobné veci nachádzajúce sa v jednej zapísanej batožine odovzdanej prepravcovi až do výšky 170 EUR
 4. Poistenie zodpovednosti za škodu (čl. 2 ods. 1) písm. d) VPP-CP) až do výšky 100 000 EUR
 5. Poistenie stornovacích poplatkov (čl. 2 ods. 1) písm. e) VPP-CP) na jednu poistnú udalosť celkom až do výšky 3 600 EUR, z toho na jedného poisteného až do výšky 1 200 EUR
  5.1. V prípade dojednania nadštandardného poistenia stornovacích poplatkov poistná suma dojednaná v poistnej zmluve
 6. Poistenie nevyužitej cesty (čl. 2 ods. 1) písm. g) VPP-CP) až do výšky 30 EUR / 1 deň (max. 10 dní)
  6.1. V prípade dojednania nadštandardného poistenia stornovacích poplatkov 5% z poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve / deň (max. 10 dní)
 7. Poistenie doplnkových asistenčných služieb (čl. 2 ods. 1) písm. h) VPP-CP)
  a) právna pomoc (čl. 56 ods. 1) VPP-CP) až do výšky 1 200 EUR
  b) strata dokladov (čl. 56 ods. 2) VPP-CP) až do výšky 335 EUR
  c) zmena cesty a asistencia pri predčasnom návrate (čl. 56 ods. 3) a 4) VPP-CP) - organizácia a reálne náklady
  d) technická asistencia (čl. 56 ods. 5) VPP-CP) až do výšky 170 EUR
  e) doprava zástupcu (čl. 56 ods. 6) VPP-CP) - organizácia a reálne náklady
  f) oneskorenie dodania batožiny leteckým dopravcom o viac ako 24 hodín, nie však viac ako 48 hodín (čl. 56 ods. 7) VPP-CP) až do výšky 70 EUR
  g) pri oneskorení dodania batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 48 hodín (čl. 56 ods. 7) VPP-CP) až do výšky 140 EUR
 8. Poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku (čl. 2 ods. 1) písm. i) VPP-CP) meškanie dopravného prostriedku až do výšky 17 EUR
 9. Poistenie nákladov na záchrannú činnosť (čl. 2 ods. 1) písm. j) VPP-CP)
  a) záchranná činnosť horskej služby až do výšky 16 600 EUR
  b) záchranná činnosť záchrannej služby až do výšky 16 600 EUR
 10. Ustanovenia čl. 40 až 44 VPP-CP sa primerane použijú aj pre nadštandardné poistenie stornovacích poplatkov, ak je poistnou zmluvou dojednané.
 11. Poistná suma pre účely nadštandardného poistenia stornovacích poplatkov je stanovená poistníkom podľa ceny obstarania cestovnej služby a je uvedená v poistnej zmluve. Cena obstarania je celková nadobúdacia cena cestovnej služby za všetky poistené osoby uvedené v poistnej zmluve.
 12. Cenou obstarania cestovnej služby sa v zmysle ustanovenia ods. 11) tohto článku rozumie aj zmluvne dohodnutá cena cestovnej služby na základe záväznej a poskytovateľom služby potvrdenej rezervácie za všetky poistené osoby uvedené v poistnej zmluve.
 13. Ak je cena cestovnej služby vyjadrená v inej než platnej tuzemskej mene, pre účely stanovenia poistnej sumy sa pri prepočte na tuzemskú menu použije výmenný kurz zverejnený oprávneným subjektom v SR ku dňu uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu alebo iného nadobúdacieho dokladu alebo ku dňu potvrdenia rezervácie cestovnej služby, ak bola vykonaná len rezervácia cestovnej služby.
 14. Z poistenia batožiny má poistený odchylne od VPP-CP právo na poistné plnenie aj v prípade, ak došlo k poškodeniu osobných vecí odovzdaných dopravcovi pri ich preprave. Poistený je povinný v takom prípade predložiť dopravcom písomne potvrdený zápis o škode (čl. 15 ods. 2) písm. j) VPP-CP).
 15. Odchylne od čl. 52 ods. 2) a 3) VPP-CP poisťovateľ poskytne z poistenia nevyužitej cesty poistné plnenie na jednu poistnú zmluvu max. vo výške nadobúdacej ceny cestovnej služby.

Článok 5 - Spoluúčasť

Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti:
a) z poistenia zodpovednosti za škodu spoluúčasťou vo výške 5%, najmenej však sumou 50 EUR a najviac sumou 350 EUR,
b) z poistenia stornovacích poplatkov spoluúčasťou vo výške 10%, s výnimkou zrušenia cestovnej služby z dôvodu uvedeného v čl. 41 ods. 1) písm. c) VPP-CP,
c) z nadštandardného poistenia stornovacích poplatkov spoluúčasťou vo výške 10%, s výnimkou zrušenia cestovnej služby z dôvodu uvedeného v čl. 41 ods. 1) písm. c) VPP-CP, ak v poistnej zmluve nebolo dojednané nadštandardné poistenie stornovacích poplatkov bez spoluúčasti.

Článok 6 - Riziková skupina

 1. Riziková skupina v rozsahu rizikových športov, rizikových činností a rizikových prác je stanovená v Tabuľke - Rizikové skupiny pre účely cestovného poistenia.
 2. O rizikovosti športov, činností a prác v zmysle ods. 1) tohto článku pre účely poistenia rozhoduje poisťovateľ.
 3. Ak je v poistnej zmluve dojednaná riziková skupina, a ak ku škodovej udalosti prišlo v dojednanej územnej platnosti mimo SR v dôsledku vykonávania rizikového športu, rizikovej činnosti alebo rizikovej práce zaradenej do rizikovej skupiny, poistné krytie sa odchylne od:
  a) čl. 20 písm. l) VPP-CP vzťahuje aj na poistenie liečebných nákladov v zahraničí,
  b) čl. 26 ods. 1) písm. e) VPP-CP vzťahuje aj na poistenie úrazu,
  c) čl. 37 ods. 1) písm. i) VPP-CP vzťahuje aj na poistenie zodpovednosti za škodu,
  d) čl. 65 písm. c) VPP-CP vzťahuje aj na poistenie nákladov na záchrannú činnosť, ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie nákladov na záchrannú činnosť.
  Poisťovateľ navýši poistné koeficientom prirážky v zmysle platného sadzobníka poisťovateľa v čase vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy.
 4. Rizikovú skupinu v zmysle tohto článku nie je možné dojednať pre územnú platnosť poistenia SR a seniora, pričom seniorom sa rozumie poistená osoba, ktorá v deň začiatku poistenia dovŕšila 71 rokov.

Článok 7 - Záverečné ustanovenie

Pre poistnú zmluvu, ktorá sa odvoláva na tieto OPP neplatia ustanovenia čl. 58 ods. 1) písm. a) VPP-CP.

V Bratislave, schválené dňa 06.11.2015

Dokument v PDF si môžete stiahnuť TU.

Dovolenkoblog

 

Špeciálna ponuka

Fit pobyt so Zorou Czoborovou v Ománe a v Turecku
 
Darčekový poukaz
 

Videá z hotelov

 

Katalóg na stiahnutie

 

Ocenenia

 

Sledujte nás

 

Reklama

Allianz
 
VÚB
 
Recenzie Hotelov
 
Venujte 2% a pomôžte nevyliečiteľne chorým deťom byť doma - Plamienok, nezisková organizácia

Newsletter

Mám záujem o zasielanie
aktuálnych ponúk na môj e-mail
E-mailová adresa:Prihlásenie