Informácie o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy

Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy v súlade s § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

INFORMÁCIE O POISŤOVATEĽOVI

Obchodné meno a právna forma: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika
Sídlo: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1

CHARAKTERISTIKA POISTNEJ ZMLUVY

1. NÁZOV POISTNÉHO PRODUKTU

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE

Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 (ďalej len „VPP-CP“) a Osobitnými poistnými podmienkami pre komplexné cestovné poistenie dojednávané k službám cestovných kancelárií a cestovných agentúr zo dňa 06.11.2015 (ďalej len „OPP“).

2. POPIS POISTNÉHO PRODUKTU

2.1. Poistné riziká

V rámci komplexného cestovného poistenia sa poskytuje poistné krytie pre:
• Poistenie liečebných nákladov v zahraničí (čl. 17 až 22 VPP-CP),
• Poistenie úrazu (čl. 23 až 28 VPP-CP),
• Poistenie batožiny (čl. 29 až 33 VPP-CP),
• Poistenie zodpovednosti za škodu (čl. 34 až 39 VPP-CP),
• Poistenie stornovacích poplatkov (čl. 40 až 44 VPP-CP),
• Poistenie nevyužitej cesty (čl. 50 až 53 VPP-CP),
• Poistenie doplnkových asistenčných služieb (čl. 54 až 57 VPP-CP),
• Poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku (čl. 58 až 62 VPP-CP),
• Poistenie nákladov na záchrannú činnosť (čl. 63 až 67 VPP-CP).

Uvedené poistenia je možné dojednať v rozsahu podľa ustanovení čl. 3 OPP.

2.2. Výhody produktu

• profesionálne základné a doplnkové asistenčné služby s celosvetovým pokrytím, poskytované 24 hodín denne po celý rok,
• možnosť voľby územnej platnosti poistenia – poistné prispôsobené v závislosti od zvolenej územnej platnosti,
• denná sadzba poistného bez rozdielu veku – seniori bez prirážky,
• možnosť nadštandardného poistenia stornovacích poplatkov,
• zimné športy v štandardnom krytí,
• možnosť dojednať rizikovú skupinu,
• všetky riziká a pripoistenia dojednané na jednej poistnej zmluve,
• možnosť hlásenia poistnej udalosti aj telefonicky, prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.

2.3. Všeobecná charakteristika poistného plnenia

Ak vznikla povinnosť plniť, je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie určené podľa čl. 12 VPP-CP, OPP a podmienok dojednaných v poistnej zmluve. Poistné plnenie pre jednotlivé poistenia je bližšie špecifikované v čl. 17 až 67 VPP-CP. Limit poistného plnenia a poistná suma sú uvedené v čl. 4 OPP.

2.4. Výluky z poistenia

Škody z plnenia vylúčené sú uvedené v čl. 14 VPP-CP. Ďalšie výluky pre jednotlivé poistenia sú uvedené v čl. 20, čl. 26, čl. 32, čl. 37, čl. 43, čl. 57, čl. 61 a čl. 65 VPP-CP.

2.5. Upozornenie na možnosť sankcií a postihov spojených s poistným plnením

Poisťovateľ je oprávnený znížiť, zamietnuť alebo odmietnuť poistné plnenie v zmysle čl. 13 VPP-CP. Ďalej je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie zamietnuť, a to v zmysle čl. 19 ods. 12) a 13) VPP-CP a poistné plnenie znížiť v zmysle čl. 27 VPP-CP.

Z poistenia zodpovednosti za škodu má poisťovateľ právo na náhradu poskytnutého poistného plnenia v zmysle čl. 39 VPP-CP.

3. OBOZNÁMENIE O DÔSLEDKOCH NEZAPLATENIA POISTNÉHO

Poistné podľa uzavretej poistnej zmluvy v zmysle čl. 4 ods. 1) VPP-CP je splatné pri uzavretí poistenia, ak nie je dojednané inak.

Uzavretie poistnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (čl. 5 VPP-CP) – návrh poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“) môže poistník prijať (akceptovať) zaplatením poistného. Platnosť návrhu zanikne a poistenie na jeho základe nevznikne, ak poistné nebude zaplatené vo výške jednorazového poistného uvedeného v návrhu (riadne), a to v lehote uvedenej v čl. 5 ods. 2) VPP-CP (včas).

4. DOPLNKOVÉ ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY, KTORÉ NIE SÚ ZAHRNUTÉ V CENE POISTENIA A POPLATKY S NIMI SPOJENÉ A SPÔSOB SPRÍSTUPŇOVANIA INFORMÁCIÍ O ICH ZMENE

V prípade zániku poistnej zmluvy podľa ustanovení čl. 8 ods. 3) a 6) VPP-CP, má poisťovateľ právo na poplatok súvisiaci s nákladmi na správu poistnej zmluvy (čl. 8 ods. 9) VPP-CP).

5. PODMIENKY ODSTÚPENIA OD POISTNEJ ZMLUVY A VYPOVEDANIA POISTNEJ ZMLUVY

Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy alebo vypovedania poistnej zmluvy sú uvedené v čl. 8 VPP-CP.

6. SPÔSOB VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ

Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu podané ústne alebo písomne. Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť môže sťažovateľ podať osobne, zaslať poštou na adresu sídla poisťovateľa, prípadne emailom na dialog@allianzsp.sk.

Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju podáva, čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho sa sťažovateľ domáha. Ak je sťažovateľom fyzická osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu bydliska fyzickej osoby. Ak je sťažovateľom právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať názov alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby.

Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho požiadaviek či dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený.

V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa sťažovateľ môže obrátiť na Národnú banku Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou poisťovateľa.

UPOZORNENIE POISTNÍKA

Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov.

Táto informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy bola schválená dňa 06. 11. 2015.

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF